Dnia 10 kwietnia 2019 r. w ramach drugiego spotkania Koła, mieliśmy zaszczyt gościć Pana Adriana Cichonia – absolwenta naszej Uczelni, pracownika Aresztu Śledczego przy ulicy Świebodzkiej we Wrocławiu.
Podczas prelekcji naszego gościa zostały poruszone kwestie tj. prawa osadzonych oraz realia panujące wewnątrz murów Aresztu Śledczego. Ponadto Pan Adrian Cichoń przedstawił studentom jakie obowiązki posiada funkcjonariusz Aresztu Śledczego oraz jak wygląda rekrutacja na takie stanowisko. Kółkowicze zapoznali się również z treścią dekretu “w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”. Dnia 8 lutego 1919 r. marszałek Józef Piłsudski ustalił w nim zasady i organizację polskich więzień. Mimo, że dekret ten miał charakter tymczasowy i funkcjonował tylko przez 10 lat, stworzył zręby polskiego systemu penitencjarnego na odrodzonych ziemiach polskich. Dekret kładł podwaliny pod nowoczesne więziennictwo stając się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego. Dlatego datę jego wydania traktujemy jako początek polskiego więziennictwa.

Pracę magisterską naszego gościa, związaną z tematyką prelekcji wygłoszonej na spotkaniu, możemy odnaleźć w zbiorach Biblioteki WSP.

Dziękujemy Panu Adrianowi Cichoniowi za ciekawą prelekcję i poświęcony czas.