Wsparcie studentów w procesie uczenia się

WSPARCIE STUDENTÓW W PROCESIE UCZENIA SIĘ

W Wyższej Szkole Prawa wsparcie Studentów w procesie uczenie się  obejmuje wszechstronną pomoc w najważniejszych obszarach związanych z nauką oraz funkcjonowaniem w społeczności akademickiej Uczelni, a w szczególności w zapewnieniu możliwości skutecznego przyswajania wiedzy oraz zdobywania umiejętności, samorozwoju, aktywizacji w sferze rozwoju społecznego oraz kulturalnego. Równie istotną rolą systemu jest zapewnienie pomocy w adaptacji w środowisku akademickim, wsparcia finansowego oraz związanego z wejściem na rynek pracy.

Wsparcia jest realizowany w następujących zakresach:

 • nauki
 • dydaktyki
 • finansowym
 • społecznym i kulturalnym
 • planowania kariery

System wsparcia Studentów w rozwoju naukowym

System wsparcia Studentów w rozwoju naukowym w Wyższej Szkole Prawa to system motywacyjny dla Studentów ambitnych. Obejmuje on zakres działań mających na celu umożliwienie rozwoju kompetencji w obszarze nauki oraz rozwijanie pasji zawodowych.

Podejmowane w Uczelni działania mają szeroki charakter:

 • Realizowanie programu studiów wg indywidualnego toku studiów stwarza możliwości pogłębiania i rozszerzania własnych zainteresowań w ramach wybranego kierunku studiów pod opieką mentora będącego opiekunem naukowym.
 • Współtworzenie Kół Naukowych i organizacji studenckich w zależności od zainteresowań naukowych studentów. W Uczelni funkcjonują: Koło Naukowe PACTUM, Koło Nauk Penalnych LIBERUM, Koło Naukowe Prawa Pracy LABORA, Organizacja studencka CRIME.
 • Organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych takich jak: Konferencja naukowa “Współpraca sądowa w formie pytań prawnych/prejudycjalnych. Konstrukcje prawne i praktyka.”, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym”.
 • Przygotowywanie do wystąpień na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Umożliwianie publikacji wyników badań naukowych w Studenckich Zeszytach Naukowych.
 • Mentoring nauczycieli akademickich w przygotowywaniu publikacji naukowych.
 • Zapewnienie dostępu do Biblioteki, której zbiory są zgodne z realizowanym na Uczelni programem studiów, dezyderatami osób prowadzących poszczególne przedmioty oraz potrzebami zgłaszanymi przez studentów,
 • Zapewnienie dostępu do pełnotekstowych baz czasopism polskich i zagranicznych, Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica oraz z systemów informacji prawniczej LEX, Legalis i INFORLEX.
 • Umożliwienie odbycia kursu przygotowawczego i zdanie międzynarodowego prestiżowego egzaminu TOLES sprawdzającego znajomość języka prawniczego. Uczelnia od 2015 roku jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).
 • Stypendia naukowe Rektora.

System wsparcia Studentów w zakresie dydaktyki

System wsparcia Studentów w procesie dydaktycznym ma na celu zachęcenie studentów do aktywnego uczenia się, poszerzania wiedzy w obrębie zainteresowań oraz zdobywania nowych, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych.

W ramach wsparcia studentów w zakresie dydaktycznym WPS zapewnia liczne możliwości wpływu na kształt przebiegu studiów, takie jak:

 • Udział w zajęciach fakultatywnych prowadzonych w ramach Kliniki Prawa. Sporządzanie umów, rozwiązywanie sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych odbywa się w formie warsztatów, czego efektem jest nabycie dużej biegłości w kompetencjach zawodowych.
 • Zorganizowane wyjścia m.in. na rozprawy sądowe.
 • Zajęcia dodatkowe w sali sekcyjnej – udział w autopsji prowadzonej przez specjalistę medycyny sądowej i patomorfologii.
 • Dodatkowe zajęcia i wykłady z ekspertami i specjalistami z zakresu prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach Spotkań z praktyką – psychologami, biegłymi sądowymi, policjantami, pracownikami służb specjalnych, sędziami, prokuratorami, komornikami. 
 • Możliwość wyjazdu na studia lub praktyki za granicę w ramach programu Erasmus +, podczas którego student jest zwolniony z czesnego w WSP i otrzymuje stypendium.
 • Dodatkowe lekcje języka angielskiego dla studentów wyjeżdzających w ramach programu Erasmus+.
 • Realizacja 40 godzinnego kursu TOLES na preferencyjnych dla Studentów warunkach (cena kursu). 
 • Dostęp do podstawowego kursu prawniczego języka angielskiego Legal English Corner.
 • Szkolenia z obsługi programów wykorzystywanych w Uczelni w procesie dydaktycznym oraz programów do kształcenia zdalnego oraz dostęp do filmów instruktażowych.
 • Możliwość realizacji studiów na dwóch kierunkach i/lub specjalnościach.
 • Indywidulana organizacja studiów.
 • Możliwość zmiany formy studiów (ze stacjonarnych na niestacjonarną lub odwrotnie),
 • Możliwość otrzymania urlopu w przypadku: choroby, ciąży, urodzenia dziecka lub opieki nad nim, innych ważnych okoliczności przy zachowaniu statusu studenta.
 • Prawo ubiegania się o wznowienie studiów w przypadku zaliczenia, co najmniej pierwszego semestru studiów i przerwie nie dłuższej niż 5 lat.
 • Indywidualne dostosowanie procesu dydaktycznego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

System wsparcia Studentów w zakresie finansowym

System wsparcia Studentów w zakresie finansowym dotyczy studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, aktywnie działają na rzecz Uczelni lub mają trudną sytuację materialną.

Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz jednorazowe zapomogi. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Przyznawaniem prawa do stypendium zajmuje się komisja stypendialna powołana przez Rektora Uczelni i składająca się ze studentów oraz pracowników Uczelni.

System wsparcia studentów w zakresie finansowym obejmuje:

Inną możliwością jest skorzystanie z preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Zobacz: Informator MEiN dot. wsparcia finansowego dla studentów.

System wsparcia Studentów w zakresie społecznym i kulturalnym

System wsparcia Studentów w zakresie społecznym i kulturalnym ma na celu integrację społeczności akademickiej, w której każdy student czuje się jej częścią. Wsparcie w tym zakresie przybiera następujące formy:

 • Działalność Samorządu Studenckiego, który reprezentuje sprawy studenckie przed władzami Uczelni oraz na posiedzeniach Senatu WSP. Samorząd jest również organizatorem wydarzeń skierowanych do studentów takich jak Bal Studenta WSP czy akcji charytatywnych. 
 • Zapewnienie wsparcia studentom z niepełnosprawnościami, poprzez powołanie Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami. Do zadań Pełnomocnika należy m.in. pomoc w zakresie dostosowania realizacji procesu dydaktycznego do indywidulnych potrzeb oraz rozpoznawanie innych potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników z niepełnosprawnością i bieżąca pomoc.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji psychologicznej,
 • Realizowanie przez Uczelnię zapisów Polityki antykonfliktowej Rektora Wyższej Szkoły Prawa, której celem jest przeciwdziałanie konfliktom, rozwiązywanie bieżących problemów wynikających ze sporów w obszarze relacji interpersonalnych wspólnoty Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu,
 • Wyrabianie wśród studentów podstaw otwartości na świat, środowisko naturalne, sytuację drugiego człowieka.
 • Kształtowanie wśród studentów, absolwentów i pracowników postaw otwartych na działalność w zakresie wolontariatu.
 • Organizacja lub współorganizacja z Samorządem Studenckim, kołami naukowym i organizacjami studenckimi działań  o charakterze kulturalnym poprzez wsparcie i organizację takich wydarzeń jak:
  • Integracja studentów I roku
  • Spotkanie świąteczne, wspólne ubieranie choinki
  • Bal Studenta Wyższej Szkoły Prawa
  • Wspólny obiad z okazji Inauguracji Roku akademickiego.

System wsparcia w zakresie planowania kariery

Wsparcie studentów w zakresie planowania kariery jest realizowane poprzez działalność Akademickiego Biura Karier, którego celem jest zapewnienie studentom i absolwentom Uczelni jak najlepszych warunków i możliwości wejścia na rynek pracy poprzez:

 • organizację i obsługę praktyk zawodowych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy  w  celu pozyskiwania i udostępnianie ofert pracy oraz staży zawodowych,
 • dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni,
 • prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego,
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.