Wydawnictwo

WYDAWNICTWO

Publikuje i rozpowszechnia monografie, skrypty oraz inne materiały naukowe i dydaktyczne niezbędne w nauczaniu i rozwoju naukowym uczelni. Większość publikacji dotyczy prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Działalność wydawnicza jest ściśle skorelowana z tematami prac badawczych pracowników naukowych i prac dyplomowych studentów. Wydawnictwo co roku wydaje czasopismo „Państwo prawne”, zawierający artykuły pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, a także innych ośrodków akademickich i praktyków. Odbiorcami książek i czasopisma są uczelnie publiczne i niepubliczne, instytucje naukowe, studenci i praktycy. Dostępne są one w ponad 50 bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Informacje dla autorów
Propozycje wydawnicze autorzy składają bezpośrednio w wydawnictwie lub przesyłają pocztą elektroniczną na adres: rektorat@prawowroclaw.edu.pl, podając pełny tytuł, spis treści, krótki opis odbiorców publikacji.
Autorzy podają swoje stopnie i tytuły naukowe, afiliację, numer ORCID oraz – do wiadomości Redakcji – dane teleadresowe i e-mail.
O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje kolegium wydawnicze, biorąc pod uwagę profil uczelni, temat pracy, oryginalność, przewidywane oddziaływanie na rozwój nauki oraz przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i studentów).
Autorzy przekazują utwory oryginalne, które nie mogą stanowić w żadnej części plagiatu.
Po przyjęciu propozycji wydawniczej do planu autorzy przekazują kompletne utwory (tekst utworu, spis treści, streszczenie, słowa kluczowe) w terminie ustalonym z redakcją.

Prace zbiorowe powinny mieć oznaczone autorstwo poszczególnych części.
Autorzy akceptują obowiązujące w wydawnictwie Zasady etyki publikacyjnej (link) oraz Procedurę recenzyjną (link).
Kwestie prawnoautorskie, odpłatności za wydanie utworu oraz wynagrodzenia autora określane są w odrębnej umowie.