Procesy Tumskie

PROCESY TUMSKIE

procesy tumskie

”Procesy Tumskie” to nowatorski projekt Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu mający na celu propagowanie wiedzy prawniczej, w tym wiedzy o metodyce funkcjonowania sądów, prokuratury oraz profesjonalnych pełnomocników. Projekt pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z praktyką pracy prawników w symulowanych warunkach procesów sądowych. Zaplanowano pięć edycji projektu.

Każda z edycji składać się będzie z odrębnego symulowanego procesu sądowego (dokładnie ostatniej rozprawy takiego procesu) oraz wydarzeń towarzyszących tj. opublikowania artykułu, akt sprawy oraz podcastu omawiającego przebieg procesu.

UCZESTNICY

Do udziału w każdym procesie zaproszony został specjalista z danej dziedziny prawa – lider, który przygotuje akta sprawy sądowej, będzie przewodniczył procesowi sądowemu oraz po jego zakończeniu nagra podcast. W każdym procesie udział wezmą również:

 1. Uczestnicy czynni (osoby aktywnie uczestniczące w procesie sądowym).
 2. Uczestnicy bierni (widzowie obecni na sali sądowej WSP).

Uczestnikami mogą zostać zarówno studenci publicznych oraz niepublicznych uczelni wyższych na kierunkach prawo i administracji, praktycy prawa, jak i osoby niezwiązane z tematyką prawną, a jedynie nią żywo zainteresowane.

ZAPISY

Pierwsza z pięciu edycji projektu ”Procesy Tumskie” odbędzie się już w marcu 2024. Jeżeli chcesz w niej wziąć udział w sposób czynny lub bierny, zgłoś się, wypełniając wybrany formularz zapisów na dole strony. Zapisy na każdą kolejną edycję będą uruchamiane na około trzy tygodnie przed jej terminem – odrębnie dla uczestników czynnych i odrębnie dla uczestników biernych. Informacje o zapisach będą publikowane w kanałach social media Uczelni.

Kolejne terminy procesów będą na bieżąco ustalane z ich liderami i podawane do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

PRZEBIEG PROCESÓW

Każdy z pięciu ”Procesów Tumskich”, które odbędą się w sali sądowej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, będzie trwał ok. 2 godziny dydaktyczne (2 x 45 minut) i będzie składał się z poniższych części:

 • Wstęp teoretyczny do procesu – w czasie wstępu zostaną przedstawione prawno-teoretyczne założenia procesu wraz z ogólnym przybliżeniem jego tematyki.
 • Symulowana rozprawa sądowa – w oparciu o udostępnione akta sprawy; całość rozprawy będzie protokołowana; uczestnicy czynni rozprawy będą mieli realny wpływ na jej przebieg; po zamknięciu rozprawy dojdzie do wydania orzeczenia przez skład sędziowski, którego przewodniczącym będzie lider projektu.
 • Podsumowanie procesu – omówienie najważniejszych aspektów przeprowadzonej symulowanej rozprawy sądowej przez lidera danej edycji.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Po każdym z przeprowadzonych procesów zostaną przygotowane następujące materiały:

 • glosa (artykuł naukowy) wraz z aktami spraw, protokołem rozprawy oraz zapadłym orzeczeniem. Każdy artykuł zawierać będzie merytorycznie opisany przedmiot procesu wraz z jego przebiegiem;
 • podcast z procesu sądowego z omówieniem przez lidera edycji najważniejszych jego momentów i przedstawiający założenia teoretycznoprawne danego postępowania;
 • szkic z procesu wykonany przez profesjonalnego rysownika każdorazowo w czasie przebiegu danego posiedzenia.

Materiały te będą ogólnodostępne, co pozwoli na rozszerzenie grona uczestników projektu o uczestników zdalnych.

HARMONOGRAM EDYCJI ORAZ TERMINY

Na każdą z pięciu edycji składają się symulowane procesy o różnorodnej tematyce. Tematyka posiedzeń, a dokładniej – ostatniej rozprawy danego procesu sądowego, dotyka zagadnień aktualnych, a przede wszystkim głównych sporów zachodzących w polskim sądownictwie w XXI wieku.

PROCES I - "Proces przed sądem administracyjnym" - 21.03.2024

Proces I

Tytuł: “Proces przed sądem administracyjnym”

Termin: 21.03.2024, godz. 13.30-15.00

Lider projektu:  dr Paweł Fiktus

Uczestnicy czynni: 2 sędziów, protokolant, skarżący, pełnomocnik skarżącego, organ wykonujący administrację, pełnomocnik organu

Proces będzie dotyczył problematyki wywłaszczenia. Lider edycji w części teoretycznej omówi specyfikę procedury sądowoadministracyjnej oraz opisze rolę sądów administracyjnych jako podmiotów wykonujących kontrolę działalności administracji publicznej. Problemem będzie między innymi zagadnienie legalności wywłaszczenia oraz znaczenia dla tego zagadnienia regulacji konstytucyjnych.

PROCES II - "Proces karny" - 16.05.2024

Proces II

Tytuł: “Proces karny”

Termin: 16.05.2024, godz. 14.00-15.30

Lider projektu: Adwokat dr Magdalena Kornak

Uczestnicy czynni: 2 sędziów, protokolant, oskarżony, obrońca oskarżonego, oskarżyciel, pokrzywdzony

Przedmiotem sprawy sądowej będzie przestępstwo zgwałcenia. W czasie sesji sądowej dojdzie do przedstawienia tego typu przestępstwa oraz typów zbliżonych. Zostanie opisana specyfika procesu karnego. Problematyka rozprawy będzie dotyczyć najważniejszych problemów związanych z kwalifikacją czynu jako przestępstwa zgwałcenia i rozróżnienia go od przestępstwa wykorzystania seksualnego osoby bezradnej.

PROCES III - "Proces rodzinny" - 10.2024

Proces III

Tytuł: “Proces rodzinny”

Termin: 10.2024

Lider projektu: Sędzia dr Anna Supranowicz

Uczestnicy czynni: 2 sędziów, protokolant, powód, pełnomocnik powoda, pozwany, pełnomocnik pozwanego

Proces będzie procesem rozwodowym. Poprzedzony zostanie opisem specyfiki tego rodzaju postępowania oraz zwróceniem uwagi na istotę zagadnienia integralności wyroku rozwodowego. Głównymi problemami będą zagadnienia władzy rodzicielskiej nad dziećmi, kontaktów z nimi oraz dopuszczalności ustalenia tak zwanej pieczy naprzemiennej.

PROCES IV - "Proces przed sądem pracy" - 11.2024

Proces IV

Tytuł: “Proces przed sądem pracy”

Termin: 11.2024

Lider projektu: Radca prawny dr hab. Tomasz Chłopecki, prof. WSP

Uczestnicy czynni: 2 sędziów, protokolant, powód (pracownik), pełnomocnik powoda, pozwany (pracodawca), pełnomocnik pozwanego

Proces dotyczył będzie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika. W części teoretycznej dojdzie do przedstawienia sposobów zakończenia stosunku pracy i do opisu szczególnego miejsca w tymże katalogu zajmowanego przez rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Problem będzie dotyczył kwalifikacji szczególnego typu zachowania pracownika jako naruszenia podstawowego obowiązku pracowniczego.

PROCES V - "Proces cywilny" - 12.2024

Proces V

Tytuł: “Proces cywilny”

Termin: 12.2024

Lider projektu: Sędzia dr Anna Tęcza – Paciorek

Uczestnicy czynni: 2 sędziów, protokolant, powód, pełnomocnik powoda, pozwany, pełnomocnik pozwanego

Przedmiotem procesu będzie błąd w sztuce medycznej. W czasie sesji zostanie przedstawiona specyfika procesów dotyczących tej materii oraz szczególnych aspektów związanych z koniecznością uzyskania przez sąd wiedzy specjalistycznej koniecznej do wydania orzeczenia. Proces będzie oparty o akta, w których istotną rolę będą pełniły zeznania świadków oraz opinie biegłych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE

Zobacz najważniejsze zasady uczestnictwa w “Procesach Tumskich”:

 • W każdym procesie mogą wziąć udział uczestnicy czynni (siedem osób aktywnie uczestniczących w procesie sądowym) oraz bierni (publiczność). Przed każdym procesem zostaną uruchomione zapisy na daną edycję. Informacje o uruchomieniu kolejnych zapisów będą publikowane na stronie projektu oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

 • Osoby zainteresowane wzięciem udziału jako uczestnicy czynni mogą zgłaszać chęć udziału, przesyłając zgłoszenia na adres mailowy we wskazanym terminie, podając imię i nazwisko, oraz preferowaną rolę w procesie (powód, pełnomocnik pozwanego, sędzia, protokolant). Osoby zainteresowane wzięciem udziału jako uczestnicy bierni, wypełniając formularz zapisów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 • Osoby zakwalifikowane do udziału w procesie otrzymają mailowe potwierdzenie uczestnictwa oraz dalsze informacje organizacyjne, w tym akta sprawy. Wszystkie procesy odbywać się będą w sali sądowej w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu przy ul. św. Jadwigi 12.

procesy tumskie

ZAPISY – PROCES 2 – UCZESTNICY CZYNNI – START ZAPISÓW 18.04

Napisz maila na procesytumskie@prawowroclaw.edu.pl podając imię i nazwisko oraz preferowaną rolę w procesie (powód, pełnomocnik pozwanego, sędzia, protokolant). Zapisy trwają od 18.04 do 26.04.2024

FORMULARZ ZAPISÓW – PROCES 2 – UCZESTNICY BIERNI – ZAPISY ZAMKNIĘTE!

Zapisz się na drugi z procesów, który odbędzie się już 16 maja o 14.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Zapisy trwają od 18.04 do 7.05 lub wyczerpania limitu miejsc.  (ZAPISY ZAMKNIĘTE)

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!


Projekt jest realizowany w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.