Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki studenckie w Wyższej Szkole Prawa są częścią programu studiów. W ten sposób studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy o zagadnienia praktyczne. Dodatkowo zapoznają się z przyszłą pracą zawodową oraz z potrzebami i wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Praktyki pozwalają również zdobyć doświadczenie zawodowe i rozwinąć umiejętności praktyczne.

 WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH PRAWO

i

VI semestr – praktyka administracyjna – 240 godzin dydaktycznych (180 h zegarowych)

VII semestr – praktyka cywilistyczna – 240 godzin dydaktycznych (180 h zegarowych)

VIII semestr – praktyka karnistyczna – 240 godzin dydaktycznych (180 h zegarowych)

IX semestr – praktyka gospodarcza – 240 godzin dydaktycznych (180 h zegarowych)

Łącznie w całym toku studiów 960 godzin dydaktycznych (720 godzin zegarowych)

 WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

i

STUDIA LICENCJACKIE / I STOPNIA

2 rok III semestr – praktyka zawodowa 1 – 240 h dydaktycznych (180 h zegarowych)

2 rok IV semestr – praktyka zawodowa 2 – 240 h dydaktycznych (180 h zegarowych)

3 rok V semestr – praktyka zawodowa 3 – 240 h dydaktycznych (180 h zegarowych)

3 rok VI semestr – praktyka zawodowa 4 – 240 h dydaktycznych (180 h zegarowych)

Łącznie w całym toku studiów 960 h dydaktycznych (720 godzin zegarowych)

STUDIA MAGISTERSKIE / II STOPNIA

1 rok II semestr – praktyka magisterska 1 – 240 h dydaktycznych (180 h zegarowych)

2 rok III semestr – praktyka magisterska 2  – 240 h dydaktycznych (180 h zegarowych)

Łącznie w całym toku studiów 480 h dydaktycznych (360 godzin zegarowych)

 RODZAJE PRAKTYK ZAWODOWYCH

PRAWO

Praktyka administracyjna w administracji publicznej – realizowana jest przez studentów w instytucjach administracji publicznej takich jak m.in. urzędy: wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, skarbowe, celne; sądy administracyjne; starostwa powiatowe.

Praktyka administracyjna w przedsiębiorstwie – realizowana jest przez studentów w przedsiębiorstwach.

Praktyka karnistyczna – realizowana jest przez studentów w organach ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, takich jak m.in. policja, prokuratura, wydziały karne sądów rejonowych i okręgowych, kancelarie adwokackie.  Dzięki realizacji praktyk karnistycznych studenci są przygotowani do podjęcia pracy w strukturach policji, jak również do brania udziału w egzaminach konkursowych na aplikacje.

Praktyka cywilistyczna – realizowana jest w kancelariach adwokackich, kancelariach komorniczych, wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych. W trakcie trwania praktyki cywilistycznej odbywanej w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych studenci uczestniczą w rozprawach i posiedzeniach sądu (zarówno w charakterze obserwatora, jak i protokolanta), mają możliwość zapoznania się z wewnętrznym funkcjonowaniem sądu, jak również ze specyfiką pracy sędziego.

Praktyka gospodarcza – realizowana w szczególności w podmiotach  i instytucjach sfery gospodarczej takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, stowarzyszenia, organizacje pracowników, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, instytucje administracji gospodarczej w sektorze publicznym i prywatnym.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Praktyka zawodowa – ma na celu zapoznanie studentów z zastosowaniem praktycznym procedur, realizacją procesu podejmowania decyzji. Studenci zdobytą wiedzę teoretyczną mają okazję wykorzystać w praktyce poprzez uczestniczenie w bieżących pracach instytucji, zaznajamiając się nie tylko z procedurami wewnętrznymi, ale także zagadnieniami z zakresu etyki zawodowej. Celem praktyki  jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń z zakresu specjalności studiów, czemu służyć ma zapoznanie studentów ze specyfiką placówek, których profil działania odpowiada zakresowi specjalności kierunku oraz zasadami ich funkcjonowania. Student w trakcie praktyki nabywa wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach.

 MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

i

1. Skierowanie z Uczelni

 • oferta miejsc praktyk przygotowana przez Uczelnię,
 • w wakacje czas trwanie praktyki to do wyboru: 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące,
 • w trakcie trwanie semestru możliwe dostosowanie czasu praktyk do zajęć w Uczelni (1-2 dni w tygodniu),
 • ostateczne terminy i godziny praktyki wyznacza instytucja przyjmująca.

2. Zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki

 • praca w instytucji/na stanowisku związanym z kierunkiem studiów może być zaliczona jako praktyka zawodowa,
 • Uczelnia uznaje pracę zawodową wykonywaną obecnie lub w trakcie realizacji studiów w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu pod warunkiem przepracowania wymaganej ilości godzin.

3. Zaliczenie praktyki lub stażu odbytych w czasie trwania studiów (w tym stażu realizowanego w WSP)

 • praktyka/staż w instytucji związanej z kierunkiem studiów mogą być zaliczone jako praktyka zawodowa.

4. Samodzielne znalezienie miejsca praktyki

 • formuła dogodna dla osób mieszkających poza Wrocławiem,
 • możesz odbywać praktykę w swoim miejscu zamieszkania,
 • dowolne ustalenie terminu, dni i godzin,
 • zgłoś się do Akademickiego Biura Karier: wystawimy wszystkie niezbędne dokumenty do odbycia praktyki oraz doradzimy i pomożemy w organizacji praktyki w wybranym miejscu.