Polityka antykonfliktowa

POLITYKA ANTYKONFLIKTOWA

Wszyscy przedstawiciele środowiska akademickiego w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu: studenci, nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia, a także pracownicy administracji i obsługi Uczelni, w pełni zasługują na należny im szacunek, poszanowanie osobistych praw, swobodę wyrażania własnych myśli i przekonań, a także na sprawiedliwy, właściwy sposób traktowania odpowiadający najwyższym standardom etyczno-moralnym.

Członkowie wspólnoty są zobowiązani do wzajemnego poszanowania swojej godności, przestrzegania we wzajemnych relacjach zasad etyczno-moralnych umożliwiających skuteczne realizowanie merytorycznych zadań wynikających ze statutu uczelni w atmosferze pracy i nauki sprzyjającej zachowaniu dobrego samopoczucia oraz zdrowia.

W związku z tym, w celu skutecznego zapobiegania i właściwego reagowania na niepożądane zachowania, stworzona została Polityka Antykonfliktowa Rektora Wyższej Szkoły Prawa zawierająca procedurę umożliwiającą sprawne rozpoznawanie i eliminowanie sporów, czy niewłaściwych zachowań.

Polityka określa zasady przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom mogącym wystąpić w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, a także określa tryb postępowania w takich sytuacjach.

Do zachowań niepożądanych należy zaliczyć działania takie jak:

 • mobbing
 • nierówne traktowanie
 • dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub inną przyczynę 
 • zachęcanie do dyskryminacji lub jej nakazanie
 • molestowanie
 • molestowanie seksualne
 • mowa nienawiści.

W ramach Polityki Antykonfliktowej realizowane są działania w dwóch obszarach:

W obszarze profilaktycznym, którego celem jest przeciwdziałanie występowaniu niepożądanych zachowań podczas nauki lub pracy, a szczególności poprzez:

 1. promowanie wśród studentów pożądanych i zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw w relacjach międzyludzkich,
 2. zapewnienie studentom i pracownikom dostępu do szkoleń z tematyki objętej zakresem Polityki,
 3. podejmowanie działań skierowanych na usprawnienie obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku nauki i pracy.

W obszarze interwencyjnym (konflikty, spory, zachowania niepożądane), którego celem jest reagowanie na niepożądane zachowania w miejscu nauki lub pracy, w szczególności poprzez:

 1. diagnozę sytuacji,
 2. powstrzymywanie takich zachowań,
 3. monitorowanie wdrażania zaleceń i wniosków Komisji, zatwierdzonych przez Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Co zrobić w przypadku wystąpienia niepożądanych zachowań?

 1. Zgłosić się do Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w celu uzyskania informacji na temat możliwych działań i rozwiązań problemu.
 2. Złożyć w formie pisemnej zgłoszenie do Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, gdy sytuacja dotyczy studenta lub pracownika.

Zgłoszenie, które jest składane do Rektora WSP we Wrocławiu, powinno być złożone za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, którego funkcję w Uczelni pełni Pani Aleksandra Freus. Zgłoszenia można przesłać na adres mailowy: uczelnia@prawowroclaw.edu.pl.

Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu ds. równego traktowania:

 • Aleksandra Freus

 • uczelnia@prawowroclaw.edu.pl