Władze

WŁADZE

dr Anna Krajewska-Smardz

dr Anna Krajewska-Smardz

Rektor

Rektor to najwyższe stanowisko w uczelni, zarządza uczelnią, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów, nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą. Reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz zawiera umowy partnerskie z instytucjami. Dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na uczelni.

KONTAKT

dr Marcin Rudnicki

dr Marcin Rudnicki

Prorektor ds. kształcenia

Prorektor ds. kształcenia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu podejmuje działania w zakresie zapewniania wysokiej jakości nauczania na Uczelni oraz wyznacza kierunki rozwoju stosowanych w WSP metod kształcenia. Wydaje zarządzenia regulujące przebieg procesu dydaktycznego oraz określające ogólne założenia funkcjonowania kadry dydaktycznej oraz jednostek Uczelni.

Prorektor reprezentuje Uczelnię w kontaktach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W szczególności negocjuje warunki oraz zawiera w imieniu WSP umowy w sprawie praktyk zawodowych. Prorektor ds. kształcenia dba także o rozwój oferty Uczelni oraz koordynuje działania związane z ubieganiem się przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu o wsparcie zewnętrzne w ramach realizowanych oraz planowanych projektów badawczych oraz dydaktycznych.

KONTAKT

dr Małgorzata Lizut

dr Małgorzata Lizut

Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich w Wyższej Szkole Prawa decyduje o wszystkich sprawach studenckich, rozpatruje między innymi wnioski składane przez Studentów w Biurze Obsługi Studentów. Współpracuje z Samorządem Studentów oraz Kołami Naukowymi.

KONTAKT