Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych do zdjęć.
 • Część dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie jest w formie nierozpoznanych skanów w formacie pdf.
 • Są one niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Kurzawa
 • E-mail: natalia.kurzawa@prawowroclaw.edu.pl
 • Telefon: 531 068 303

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik ds. administracyjnych
 • Adres: ul. Świętej Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
 • E-mail: marta.malczak@prawowroclaw.edu.pl
 • Telefon: 794 699 199

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu ul. Świętej Jadwigi 12, 50-266 Wrocław.

Do Uczelni można dojechać komunikacją miejską zatrzymując się na przystanku tramwajowym “Hala Targowa” lub Plac Bema. Zatrzymują się tu tramwaje nr 8; 9; 11; 17; 23. Autobusy C oraz 128, również zatrzymują się na przystanku Plac Bema.

Wejście do budynku znajduje się od ul. Świętej Anny. Budynek posiada bariery architektoniczne. Wejście do budynku z poziomu 0.W budynku znajduje się jedna winda wraz z potrzebnymi oznaczeniami. Do skorzystania z windy potrzebna jest pomoc portiera. Drzwi wszystkich pomieszczeń posiadają oznaczenia numeryczne.

W budynku pomieszczenia administracyjne i sale wykładowe są oznaczone na drzwiach w alfabecie brajla. Budynek wyposażony jest w pętle indukcyjne w oznaczonych salach wykładowych. W pomieszczeniach administracyjnych (Biuro Obsługi Studentów, Akademickie Biuro Karier, Biblioteka, Rektorat, biuro Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami) dostępne są również stanowiskowe pętle indukcyjne. W budynku na parterze znajdują się zmodernizowane toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku na II piętrze znajduje się toaleta z uchwytem przy muszli klozetowej. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego