Zasady udostępniania zbiorów

Zasady udostępniania zbiorów

ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W BIBLIOTECE WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA WE WROCŁAWIU

W Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu zwanej dalej „Uczelnią” działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka, zwana dalej „Biblioteką”.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

I.

 1. Z zasobów Biblioteki mają prawo korzystać nieodpłatnie pracownicy, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń prowadzonych przez Uczelnię.
 2. W ramach posiadanych możliwości, w zakresie niekolidującym z korzystaniem
  z Biblioteki przez osoby, o których mowa w pp. 1, ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać na miejscu inne osoby za okazaniem dokumentu tożsamości.
 3. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego, Biblioteka może przetwarzać dla celów bibliotecznych następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, płeć, kategorię, kierunek studiów oraz rodzaj dokumentu potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. W przypadku studentów, dokumentem identyfikującym jest legitymacja studencka, pozostali użytkownicy powinni okazać dokument ze zdjęciem.
 4. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić bibliotekarza o każdej zmianie adresu, nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu e-mail lub kierunku studiów.
 5. W celu założenia konta bibliotecznego należy złożyć deklarację zawierającą m. in. dane personalne, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki.

II.

Czytelnik zobowiązany jest szanować udostępnione mu przez Bibliotekę materiały biblioteczne oraz zwrócić je w stanie niezniszczonym.

III.

W razie uszkodzenia lub utraty materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza tej samej pozycji lub najnowszego wydania.
W przypadku gdy książka nie jest dostępna w sprzedaży, należy odkupić inną książkę wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości dwukrotnej wartości zagubionego lub zniszczonego egzemplarza. Czytelnik nie nabywa prawa własności w przypadku odnalezienia wcześniej zagubionego egzemplarza.

KORZYSTANIE Z CZYTELNI

IV.

Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki.

V.

 1. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, umożliwia się wypożyczenie z czytelni na krótkie terminy do 3 egzemplarzy książek.
 3. Wypożyczeniom o których mowa w pp. 2 nie podlegają encyklopedie, słowniki, dokumenty wymagające konserwacji i naprawy introligatorskiej oraz publikacje sprowadzane drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
 4. Książki na krótkie terminy mogą wypożyczać wyłącznie czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną.
 5. Niedotrzymanie terminu zwrotu, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek może spowodować utratę prawa do korzystania z tej formy udostępnień.
 6. W przypadku gdy czytelnik nie zwróci wypożyczonych książek w terminie, bibliotekarz nalicza opłatę za każdą wypożyczoną pozycję wg cennika opłat stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

VI.

 1. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek z księgozbiorem.
 2. Po wykorzystaniu materiałów bibliotecznych, należy zwrócić je dyżurnemu bibliotekarzowi, który osobiście odstawi je na właściwą półkę.

VII.

Materiały biblioteczne udostępnione w czytelni wolno wynieść tylko za zgodą bibliotekarza.

VIII.

Korzystanie z Internetu na terenie czytelni dozwolone jest wyłącznie w zakresie koniecznym do uzyskania danych, niezbędnych do procesu dydaktycznego na Uczelni. Wykorzystywanie Internetu w Bibliotece w innym celu jest niedozwolone i może spowodować pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z Internetu na terenie czytelni.

IX.

Osoby korzystające z czytelni są zobowiązane do:

 1. pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, a teczki, torebki, duże torby itp. w szafkach zamykanych na kluczyk, znajdujących się w przedsionku Biblioteki,
 2. okazania dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości,
 3. zgłoszenia bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni,
 4. składania zamówienia na materiały biblioteczne nie później niż na 30 minut przed zakończeniem pracy Biblioteki,
 5. zwrotu materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń,
 6. nieprowadzenia głośnych rozmów,
 7. przestrzegania zakazu spożywania napojów, posiłków oraz używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach bibliotecznych,
 8. nie pozostawiania w komputerze plików oraz folderów zawierających dane osobowe innych osób. W przypadku tworzenia takich plików lub dokumentów użytkownik staje się ich administratorem i ponosi odpowiedzialność za ich udostępnienie i pozostawienie w Bibliotece.

X.

Bibliotekarz może zażądać opuszczenia pomieszczenia czytelni, w przypadku niewłaściwego zachowania czytelnika.

XI.

Bibliotekarz nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby korzystające z Biblioteki.

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI

XII.

 1. Podstawą otrzymania karty bibliotecznej jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika oraz okazanie identyfikującego dokumentu:
  –  dla studentów Uczelni – ważna legitymacja studencka (która jednocześnie stanowi jego kartę biblioteczną wraz z ważnym numerem bibliotecznym zawartym w kodzie kreskowym legitymacji),
   – dla pracowników Uczelni – dowód osobisty lub inny dokument.
 2. Karta biblioteczna (legitymacja studencka) jest ważna na okres trwania studiów bądź okres zatrudnienia na Uczelni. Zagubienie karty (legitymacji studenckiej) należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biblioteki, w celu zablokowania konta bibliotecznego do momentu uzyskania nowego dokumentu.
 3. Przy korzystaniu z wypożyczalni czytelnik każdorazowo przedstawia kartę biblioteczną, a na życzenie bibliotekarza – dokument tożsamości ze zdjęciem. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia materiałów czytelnikowi, który nie okaże karty bibliotecznej.
 4. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki. Potwierdza się ją podpisaniem karty obiegowej.

XIII.

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 woluminów książek, 2 egz. czasopism na okres 1 miesiąca.
 2. Czytelnikowi wypożycza się tylko jeden egzemplarz danego tytułu.
 3. Wyróżnia się m. in. następujące statusy udostępniania:
  – „czytelnia” na czas zamknięcia biblioteki (dot. książek z czytelni), tj. na godzinę
     przed zamknięciem Biblioteki, do zwrotu następnego dnia, do godziny po
     otwarciu Biblioteki,
  – 30 dni kalendarzowych książki z wypożyczalni, książki udostępniane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  – tylko na miejscu – bez możliwości wypożyczenia na zewnątrz.
 4.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem terminu albo w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 5.  Niezwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie jest podstawą do:-
  wstrzymania wypożyczeń do momentu zwrotu zaległych pozycji,
  – odmowy podpisania karty obiegowej studenta,
  – dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. W przypadku niezwrócenia książek  w terminie, bibliotekarz nalicza opłatę za każdą wypożyczoną pozycję wg cennika opłat, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
 7. Czytelnik zobowiązany jest dokonać opłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych. Konto czytelnika w Bibliotece zostaje zablokowane do chwili uregulowania należności.
 8. Stan konta bibliotecznego czytelnika długotrwale przetrzymującego materiały biblioteczne, uważa się za uregulowany po dostarczeniu do Biblioteki  przetrzymywanych materiałów bibliotecznych oraz po uregulowaniu należności finansowych.
 9. Czytelnik, któremu została naliczona opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może rozliczyć się ze zobowiązań, przekazując w darze książki wskazane przez bibliotekarza.
 10. Powtórne wypożyczenie lub prolongata tych samych materiałów bibliotecznych jest możliwe, jeżeli na daną książkę nie ma rezerwacji.
 11. Przedłużony termin zwrotu książki jest liczony od dnia wykonania operacji przedłużenia.
 12. Rezerwacji książki (w przypadku gdy dana pozycja jest wypożyczona przez innego czytelnika) można dokonać tylko on-line poprzez system biblioteczny.
 13. Czytelnik może zamówić książkę on-line poprzez system biblioteczny, w przypadku gdy jest ona dostępna do wypożyczenia, z uwzględnieniem następujących zasad:
  – zamówienia są realizowane na bieżąco w dniach pracy Biblioteki,
  – pierwszeństwo przed zamówieniami on-line mają wypożyczenia bezpośrednie,
  – zamówienia złożone w soboty i niedziele są weryfikowane (sprawdzane pod
      względem dostępności danej pozycji) po zamknięciu Biblioteki danego dnia
      i realizowane w dniu następnym.
 14. Czytelnik otrzymuje systemową informację o stanie realizacji rezerwacji/zamówienia na podany adres poczty elektronicznej:
  – zarezerwowaną/zamówioną książkę czytelnik powinien odebrać w aktualnie obowiązującym terminie,
  – po upływie terminu wymienionego w p. XIII, pp. 1 rezerwacje/zamówienia będą anulowane,
  – czytelnik, który nie odebrał zarezerwowanych/zamówionych książek w terminie, może ponowić rezerwację/zamówienie tylko jeden raz, a kolejne rezerwacje/zamówienia będą anulowane.

XIV.

 1. Studenci są zobowiązani do rozliczenia się z Biblioteką przed obroną pracy dyplomowej.
 2. Pracownicy Uczelni rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci/słuchacze odchodzący z Uczelni, zobowiązani są do przedłożenia w wypożyczalni karty obiegowej, w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.
 3. Przez uregulowanie zobowiązań czytelnika wobec Biblioteki rozumie się:
  – zwrot materiałów bibliotecznych, jakie czytelnik miał na swoim koncie,
  – uregulowanie naliczonych opłat wg cennika opłat, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu,
  – odkupienie materiałów bibliotecznych zagubionych lub zniszczonych z winy czytelnika na zasadach, o których mowa w p. III dokumentu.
 4. Odmowa lub długotrwała zwłoka w wyrównaniu straty spowodowanej zagubieniem lub zniszczeniem materiałów bibliotecznych, powoduje dochodzenie roszczeń Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. W przypadku gdy nie nastąpi uregulowanie zobowiązań, bibliotekarz nie podpisuje karty obiegowej.
 6. Konto biblioteczne czytelnika jest kasowane po ostemplowaniu karty obiegowej.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

  XV.

 1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych w bibliotekach współpracujących
  z Biblioteką mają pracownicy i studenci Uczelni posiadający:
  – aktywne konto biblioteczne,
  – aktualną legitymację studencką,
  – brak jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki.
 2. Warunki wypożyczenia i termin zwrotu ustalane są przez bibliotekę wypożyczającą.
 3. Biblioteka prowadzi wypożyczenia na podstawie rewersu.
 4. Osoby korzystające z wypożyczeń międzybibliotecznych zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów bibliotek wypożyczających.
 5. O możliwości udostępniania danej pozycji ze zbiorów Biblioteki drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, decyduje kierownik Biblioteki.
 6. Biblioteka partnerska oraz studenci, którzy w jej imieniu korzystają z księgozbioru Biblioteki, są zobowiązani do pełnego zabezpieczenia wypożyczanego dzieła oraz odpowiadają za jego ewentualne uszkodzenie lub utratę.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW BAZ WIEDZY ORAZ CZASOPISM ON-LINE

XVI.

 1. Czytelnik ma prawo korzystać z zasobów baz informacji prawniczej (baz wiedzy) oraz czasopism on-line udostępnianych aktualnie przez Bibliotekę. Aby uzyskać dostęp do tych baz należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza. Prawo do otrzymania takiego dostępu mają tylko pracownicy i studenci Uczelni posiadający:
  ważną legitymację studencką,
  – brak jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki, jeżeli posiadają aktywne konto biblioteczne.
 2. Osoby z zewnątrz mogą korzystać z baz informacji prawniczej wyłącznie na miejscu, po  uprzednim zalogowaniu przez bibliotekarza.
 3. Dostęp do pozostałych baz wiedzy, pełnotekstowych baz czasopism naukowych oraz czasopism on-line jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej Uczelni.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW ARCHIWUM

XVII.

Prace dyplomowe w formie zdigitalizowanej (prace licencjackie i magisterskie), są udostępniane w czytelni tylko do wglądu pracownikom oraz studentom Uczelni. W tym celu należy:

 1. wypełnić dostępny w Bibliotece formularz oraz umówić się z bibliotekarzem dyżurującym, który przygotuje żądane prace do przeglądania,
 2. przed przystąpieniem do korzystania z prac dyplomowych, okazać bibliotekarzowi aktualną legitymację studencką,
 3. na czas korzystania z prac dyplomowych zająć miejsce w czytelni, które wyznaczy dyżurny bibliotekarz,
 4. prac dyplomowych nie można udostępniać on-line ani kopiować,
 5. czytelnik może korzystać na miejscu z pracy dyplomowej, przez okres 1 miesiąca od daty jej pierwszego udostępnienia.

XVIII.

Czytelnik nie przestrzegający zasad określonych w p. XVII, w trybie natychmiastowym traci prawo do korzystania z wglądu do prac dyplomowych, a dyżurny bibliotekarz ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Prorektorów i Promotora studenta.

UWAGI KOŃCOWE

XIX.

Czas otwarcia Biblioteki dla czytelników reguluje wewnętrzne zarządzenie koordynatora Biblioteki.

XX.

Czytelnicy mogą zgłaszać skargi i wnioski dotyczące pracy Biblioteki bezpośrednio, bądź na piśmie do koordynatora Biblioteki. Odpowiedzi na piśmie będą przesyłane zainteresowanym w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

XXI.

We wszystkich sprawach porządkowych należy stosować się do poleceń dyżurnych bibliotekarzy.

XXII.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszych zasad może być czasowo pozbawiony prawa korzystania ze zbiorów Biblioteki. W szczególnie rażących wypadkach naruszenia Zasad, czytelnik może utracić prawo korzystania z Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora.

XXIII.

Środki pieniężne z tytułu opłat za nieterminowe zwroty przekazane będą na zaspokojenie bieżących potrzeb Biblioteki.

XXIV.

Decyzje w sprawach udostępniania zbiorów nieujęte w niniejszym dokumencie podejmuje Rektor Uczelni.

Załącznik nr 1.

Opłaty związane z nieterminowym oddaniem książek oraz innych zbiorów bibliotecznych

 1. Biblioteka nalicza następujące opłaty za każdy dzień opóźnienia zwrotu materiałów bibliotecznych:
  1) książki z czytelni (status „czytelnia”), – 5,00 zł. za każdy dzień kalendarzowy
        opóźnienia, za każdą wypożyczoną pozycję,
  2) książki z wypożyczalni – 0,50 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, za każdą
        wypożyczoną pozycję.
 2. Opłaty, o których mowa w p. 1, naliczane będą do dnia zwrotu materiałów bibliotecznych, zarejestrowanych przez system biblioteczny.
 3. Czytelnik otrzymuje informację o wysokości opłaty w Bibliotece w dniu zwrotu wypożyczonych pozycji lub w dniu przedłużenia wypożyczonych / przetrzymanych pozycji.
 4. Wpłaty należy dokonać w Bibliotece.
 5. Środki pieniężne z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek przekazane będą na zaspokojenie bieżących potrzeb Biblioteki.
 6. W przypadku długotrwałego przetrzymania materiałów bibliotecznych, które pociąga
  za sobą karę finansową przewyższającą możliwości dłużnika, o obniżeniu tej kwoty  może zadecydować tylko koordynator Biblioteki.