Erasmus – Student

STUDENT

Dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus? Opinie co do szczegółów są różnorodne, ostatecznie jednak wszystkie pozytywne! Oprócz sporej dawki wiedzy i doświadczenia zawodowego, daje on ciekawe kontakty i serdeczne przyjaźnie. A na dodatek rozwija kompetencje językowe, które są wymagane od wszystkich uczestników programu.

ZALETY UDZIAŁU STUDENTÓW W ERASMUSIE+

Program

Lepsza praca – doświadczenie zagraniczne wzbogaca CV kandydata do pracy, poprzez praktyki Erasmus podnosi wartość młodego pracownika na progu kariery, uczestnicy szybciej znajdują pracę, a ich pensja jest wyższa nawet o 25%

Biegłość językowa – studia za granicą to nie tylko nauka, ale i spotkania towarzyskie z zaprzyjaźnionymi native speakerami

Sieć kontaktów – nawiązane znajomości przydadzą się w pracy, biznesie i działalności społecznej

Europejska tożsamość – mieszkanie i studia lub praktyki w jednym z europejskich miast pozwalają poczuć ideę zjednoczonej Unii Europejskiej

JAK DZIAŁA ERASMUS? WARUNKI UCZESTNICTWA, REKRUTACJA, DOKUMENTY I STYPENDIUM

Aby wyjechać na zagraniczne studia lub praktyki, należy wziąć udział w rekrutacji, którą prowadzi Wyższa Szkoła Prawa.

KTO MOŻE WYJECHAĆ NA ERASMUSA+?

  • Studenci co najmniej drugiego roku studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich
  • Osoby mające dobre wyniki w nauce i znajomość wymaganego języka obcego na poziomie min. B1

JAK DŁUGO TRWA WYJAZD ERASMUS+?

 • Maksymalnie 12 miesięcy na studiach licencjackich
 • Maksymalnie 24 miesiące na studiach jednolitych magisterskich

Pod warunkiem, że student posiada kapitał mobilności

CO TO JEST KAPITAŁ MOBILNOŚCI?

To liczba miesięcy spędzonych za granica w ramach programu Erasmus+ (12 i 24 miesiące). Do kapitału mobilności wlicza się wszystkie wyjazdy zrealizowane w programie Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) i/lub Erasmus Mundus na tym samym poziomie studiów w latach 2007-2020.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+? DOKUMENTY I WARUNKI

Student zainteresowany wyjazdem zagranicznym powinien zgłosić się, za pośrednictwem Dziekanatu WSP,  do Koordynatora Erasmusa+ z ramienia Wyższej Szkoły Prawa z następującymi dokumentami:

  • Zaświadczenie z Dziekanatu WSP potwierdzające status studenta z uwzględnieniem jego średniej za dotychczasowy okres studiów
  • Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka wydane po zdaniu egzaminu językowego lub równoważny certyfikat językowy
  • List Motywacyjny z uzasadnieniem wyjazdu oraz wskazanie wybranej uczelni i preferowanego semestru wyjazdu

WARUNKI Stypendium Erasmus+ może być przyznane jedynie studentowi, który podjął w uczelni zagranicznej studia na tym samym/pokrewnym kierunku. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji są: średnia ocen (min. 4,0) i ocena z języka (min. 4,0). Dodatkowymi kryteriami są dodatkowe osiągnięcia naukowe i aktywny udział w życiu Wyższej Szkoły Prawa. Warunkiem wyjazdu na studia lub praktykę  jest rozliczenie roku akademickiego poprzedzającego planowany wyjazd i brak zaległości w zaliczaniu planowych przedmiotów.

ETAPY REKRUTACJI ERASMUS+

 1. Sprawdzenie znajomości języka obcego – egzamin przeprowadzony przez nauczyciela akademickiego WSP lub przedłożenie odpowiedniego certyfikatu językowego.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne – Komicja Rekrutacyjna Erasmus+ przeprowadza rozmowy z kandydatami w umówionych terminach
 3. Ogłoszenie wyników – publikacja listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu i listy rezerwowej w Intranecie.

STYPENDIUM ERASMUS+

W przypadku wyjazdu na studia Wyższa Szkoła Prawa gwarantuje studentom zakwalifikowanym na wyjazd stypendium na okres 5 miesięcy. Praktyki zawodowe za granicą wiążą się ze stypendium trwającym 3 miesiące. Finansowanie przedłużonego okresu wyjazdu w ramach studiów lub praktyk możliwe jest pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Narodowej Agencji.

Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych, np. stypendium socjalnego). W okresie realizowania mobilności objętej umową (tzw. Learning Agreement) student jest zwolniony z opłaty czesnego na rzecz Wyższej Szkoły Prawa.

Tabela stawek stypendialnych (studia i praktyki) – zobacz