Przetwarzanie danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław (dalej WSP);

2. W WSP został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Uczelni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod@prawowrocław.edu.pl

3. Wyższa Szkoła Prawa przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).

4. Cel przetwarzania danych osobowych:

a. realizacja umów o pracę;

b. obsługa kadrowo-płacowa pracowników;

c. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających
z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

5. Podstawa prawna przetwarzania:

a. Kodeks pracy;

b. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.;

c. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.);

d. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U z 2018 r., poz. 1861 ze zm.);

e.  art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO

6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu:

a. w przypadku osób zatrudnionych przez okres ich zatrudnienia oraz 10 lat od dnia ustania zatrudnienia;

b. w przypadku kandydatów do pracy nie zatrudnionych przez okres rekrutacji lub okres, na który wyraziły zgodę w procesie rekrutacji.

7.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w związku z wykonaniem umowy.

8.  Mają Państwo prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);

b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

9. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym na podstawie obowiązujących przepisów prawa WSP jest zobowiązana przekazać dane np. ZUS, Urząd Skarbowy.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Informacja Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą umową cywilnoprawną

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław (dalej WSP);

2. W WSP został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Uczelni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod@prawowroclaw.edu.pl

3. Wyższa Szkoła Prawa przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).

4.  Cel przetwarzania danych osobowych:

a. realizacja umowy cywilno-prawnej;

b. obsługa umowy i wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych itp.

5. Podstawa prawna przetwarzania:

a. Kodeks cywilny;

b. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.);

c. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U z 2018 r., poz. 1861 ze zm.);

d. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.

6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego w którym miało miejsce podpisanie umowy.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w związku z wykonaniem umowy

8. Mają Państwo prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);

b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).

9. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty którym na podstawie obowiązujących przepisów prawa WSP jest zobowiązana przekazać dane np. ZUS, Urząd Skarbowy.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.