Zasady etyki publikacyjnej

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ W WYDAWNICTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA WE WROCŁAWIU

  1. Wydawnictwo WSP stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
  2. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu utworu).
  3. Wydawnictwo weryfikuje tekst utworu pod względem oryginalności oraz poszanowania praw autorskich innych twórców.
  4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
  5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces redakcyjny.
  6. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i dydaktyki.
  7. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od afiliacji autora.
  8. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.