Zasady recenzowania

ZASADY RECENZOWANIA

ZASADY RECENZOWANIA W WYDAWNICTWIE WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA WE WROCŁAWIU:

(zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej autora artykułu.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3.  Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
  4.  wypadku gdy zachodzi prawdopodobieństwo zaistnienia konfliktu interesów recenzent powinien złożyć deklarację o niewystępowaniu takiego konfliktu; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.
  6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane na stronie internetowej Uczelni (https://prawowroclaw.edu.pl/nauka/wydawnictwo/panstwo-prawne/informacje-dla-autorow/).
  7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
  8. Formularz recenzji – Wzor_recenzji