Informacje dla Autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

WYMAGANIA FORMALNE:

 • Objętość proponowanych do druku artykułów o charakterze naukowym nie powinna przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami).
 • Prosimy o przekazywanie tekstów (ze streszczeniem w języku angielskim, polskim i bibliografią) w formie elektronicznej jako załącznik do e-maila lub listownie nagrane na płytę CD, uzupełnione informacją o Autorze i adresie kontaktowym.
 • Dołączając do tekstów elementy graficzne prosimy uwzględniać, że artykuły publikowane są w technice czarno-białej.
 • Wymagana jest wysoka staranność edytorska w całej pracy należy zastosować jednolity system oznaczania przypisów, rozdziałów i podrozdziałów, rysunków, tabel, schematów i załączników, numeracje stron. Artykuł powinien być znormalizowany tj. pisany z zachowaniem następujących zasad:
  • czcionka: Times New Roman 12 pkt.;
  • odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
  • odstępy między znakami normalne (zagęszczone);
  • tekst wyjustowany;
  • marginesy: z lewej strony 3,5 cm, z prawej strony oraz górny i dolny – 2,5 cm.

WARUNKI PUBLIKACJI ARTYKUŁU NAUKOWEGO:

 • Artykuły złożone w redakcji czasopisma podlegają wstępnej ocenie redaktora naczelnego lub członka rady naukowej pod względem zgodności z profilem czasopisma.
 • Wszystkie artykuły, które uzyskały aprobatę redaktora naczelnego, są następnie recenzowane przez specjalistów wyznaczonych przez redaktora naczelnego (z listy stałych recenzentów ustalonych przez Radę Naukową).
 • Warunkiem opublikowania artykułu w czasopiśmie jest uzyskanie pozytywnej recenzji.
 • Tekst artykułu podlega opracowaniu redakcyjnemu.
 • Redakcja zastrzega sobie możliwość zaproponowania Autorom zmian tytułów i podtytułów, skrótów w tekstach i poprawek stylistycznych.
 • Artykuły przedstawiane są Autorom do korekty autorskiej.
 • Autor, przekazuje tekst Redakcji, przenosi na Wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze).

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Autorzy wyrażają zgodę na publikację tekstów zarówno w formie drukowanej, jak i w postaci elektronicznej.
 • Wydawca nie przewiduje wypłaty honorariów za publikowane teksty.