Wsparcie finansowe

SYSTEM WSPARCIA STUDENTÓW W ZAKRESIE FINANSOWYM

W Wyższej Szkole Prawa istnieje dobrze funkcjonujący system wspomagania finansowego studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, aktywnie działają na rzecz Uczelni lub mają trudną sytuację materialną. 

Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, jednorazowe zapomogi oraz bonifikatę. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Alternatywę stanowi możliwość skorzystania z preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Wykorzystanie tych możliwości umożliwi obniżenie kosztów studiowania, a często nawet całkowite pokrycie opłat czesnego!

STYPENDIA

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1294,40 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy.


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2023/2024 będzie można składać za pośrednictwem USOSweb od 30.09.2023.

UWAGA! Termin składania został przedłużony do dnia 08.11.2023 r.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora  może otrzymywać student,który uzyskał wyróżniające wyniki w nauceosiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium może otrzymać student, który w danym roku akademickim rozliczył poprzedni rok akademicki  do końca sesji poprawkowej danego roku  lub zrealizował ustalony program studiów w ramach programu Erasmus.

Wniosek o stypendium Rektora może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,2) oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku,
 • uzyskał średnią ocen za cały rok nie niższą niż 4,0 i posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe,
 • posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora może wnioskować student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora  na rok akademicki 2023/2024 będzie można składać za pośrednictwem USOSweb od 30.09.2023. UWAGA! Termin składania został przedłużony do dnia 08.11.2023 r.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student niepełnosprawny bez względu na tryb studiów.

Jedynym kryterium jest posiadanie jednego z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/2024 będzie można składać za pośrednictwem USOSweb od 30.09.2023. UWAGA! Termin składania został przedłużony do dnia 08.11.2023 r.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

STYPENDIUM MEiN

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2023 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia

BONIFIKATY

BONIFIKATY DLA RODZIN

W przypadku równoległego studiowania przez co najmniej dwie osoby z rodziny (rodzice, współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo), każdej z nich przysługuje bonifikata 5% raty należnej opłaty za studia.

BONIFIKATY DLA AKTYWNEGO STUDENTA

W przypadku aktywnej działalności studenta / studentki na rzecz Uczelni przysługuje bonifikata w wysokości do 30% raty należnej opłaty za studia.

BONIFIKATY DLA ABSOLWENTA ORAZ STUDIUJĄCYCH NA DRUGIM KIERUNKU

W przypadku kontynuowania nauki w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu lub studiowania na dwóch kierunkach jednocześnie przysługuje bonifikata 5% raty należnej opłaty za studia.

BONIFIKATY FIRMOWE

W przypadku równoległego studiowania przez co najmniej dwie osoby z jednej organizacji, każdej z nich przysługuje bonifikata 5% raty należnej opłaty za studia.

ZAPOMOGI

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową,  charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny trudnej sytuacjo życiowej uznaje się w szczególności:

 • poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,
 • ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,
 • zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,
 • nagłą utratę lub nagłe dotkliwe zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta.

Wniosek należy złożyć w terminie 90 dni od dnia zajścia zdarzenia  uzasadniającą przyznanie zapomogi.

Zapomogę można otrzymać maksymalnie jeden raz w semestrze.

Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz.

W roku akademickim 2023/2024 do uzyskania zapomogi konieczne będzie wypełnienie oświadczenie o dochodach za poprzedni rok.


Od roku akademickiego 2023/2024 złożenie wniosku o przyznanie zapomogi obywać się będzie za pomocą USOSweb, w tym celu należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

KREDYT STUDENCKI

Dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia finansowego istnieje możliwość skorzystania z kredytu dla studentów i doktorantów na korzystnych warunkach. Nowe rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozwinięcie upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów. Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Cały rok na decyzję!

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt studencki – ile i dla kogo?

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty. Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.  Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Problem ze spłatą to nie problem

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub zmniejszające wysokość miesięcznej raty. Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.


Szczegółowe informacje na stronie –  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-doktoranckich