Podsumowanie I edycji Nocnego Kursu Prawa

Pierwsza edycja Nocnego Kursy Prawa – projektu organizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa we Wrocławiu i dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” – dobiegła końca. Niezwykle aktualne i ciekawe problemy prawne podjęte w ramach jej dziesięciu wykładów spotkały się z dużym, wręcz nieoczekiwanym przez Organizatora, zainteresowaniem. Każde ze spotkań z gośćmi zaproszonymi do debaty przez Prorektora Wyższej Szkoły Prawa dr. Marcina Rudnickiego pozwoliło na wypracowanie istotnych dla praktyki stosowania prawa wniosków. Do praktyki, na której znajomość tak mocna stawia w procesie kształcenia Wyższa Szkoła Prawa.

Wykład I – Prawo wojenne w czasie pokoju (23.02.2022 r.)

Pierwszy wykład na zadany z przekorą temat „Prawo wojenne w czasie pokoju” odbył się kilkanaście godzin przed agresją Rosji na Ukrainie. Taka koincydencja, choć w żadnym przypadku niezamierzona (temat wykładu został ustalony przez Prorektora dr. Marcina Rudnickiego z prof. dr. hab. Krzysztofem Wójtowiczem oraz dr. Rafałem Rybickim jeszcze na początku 2021 r.), spowodowała specyficzne dla „ciekawych czasów” ukierunkowanie rozmowy. W czasie wykładu zwrócono uwagę na to, iż każdy akt agresji stanowi wyłom w aktualnie mimo wszystko obowiązującym prawie pokoju, który musi znaleźć uzasadnienie w szczególnych okolicznościach przewidzianych normami prawa międzynarodowego, w tym przede wszystkim normami kogentnymi. Dlatego też państwa agresorzy podejmują wszelkie próby, aby swoje działania w jakikolwiek sposób zalegalizować w świetle opinii międzynarodowej. Skuteczność tychże prób, w świetle wydarzeń ostatnich lat, każdy odbiorca wykładu może ocenić samodzielnie – ewentualnie posiłkując się treścią debaty pierwszego wykładu I edycji Nocnego Kursu Prawa.

Przeczytaj artykuł

Wykład II – Mediacja w postępowanie przed sądem cywilnym (09.03.2022 r.)

Pierwszy z wykładów autorstwa SSR dr Anny Tęczy Paciorek oraz Adwokat dr Anny Supranowicz (aktualnie już Sędzi Sądu Rejonowego) spotkał się z zainteresowaniem między innymi wśród mediatorów, co można było poznać po treści pytań zadawanych prowadzącym pod jego koniec. Tym bardziej niezwykle cieszące okazują się wnioski debaty, wśród których na pierwszy plan wysuwa się teza o tym, iż mediacja jest tym z elementów procedury cywilnej, który jak najszybciej należy docenić i wdrażać do jak najszerzej ilości postępowań (rzecz jasna tam, gdzie przedmiot sprawy na to pozwala). Prowadzące oraz Moderator wspólnie zgodzili się bowiem co do tego, że mediacja prowadzi do oszczędności czasu, zmniejszenia kosztów procesu oraz przede wszystkim znacząco lub całkowicie wyłącza eskalację sporu. Bezspornie zaś rolą wszystkich profesjonalistów znajdujących się na sali sądowej powinno być wypracowanie wspólnego – zadowalającego dla wszystkich – rozwiązania sporu, a nie tkwienie w konflikcie, który autorytatywne zakończenie przez sąd rzadko kiedy będzie zadowalające dla wszystkich zainteresowanych.

Przeczytaj artykuł

Wykład III – Konsument przed sądem cywilnym (23.03.2022 r.)

Trzeci wykład skupił się na zagadnieniach związanych z sytuacją konsumenta występującego przed sądami cywilnymi. Sędzia Sądu Rejonowego dr Anna Tęcza-Paciorek oraz Adwokat dr Anna Supranowicz (aktualnie już Sędzia Sądu Rejonowego) w ciekawy sposób przedstawiły szereg uprawnień leżących wśród podstaw szczególnego traktowania tej grupy podmiotów w postępowaniu. Wyjawiająca się z rozważań konkluzja pozwala na wniosek, że konsumenci są aktualnie należycie chronieni w sporach przed sądami cywilnymi. Wątpliwość jako pojawia się w tej sytuacji (jak to w każdej sytuacji, gdy daną grupę podmiotów prawa wyróżnia się szczególnymi uprawnieniami) to okoliczność, czy szeroko zarysowane prawa konsumentów nie powodują zbyt dużego pokrzywdzenia po stronie pozostających z nimi w sporze podmiotów, które rzeczonego statusu nie posiadają.

Przeczytaj artykuł 

Wykład IV – Kredytobiorca kontra bank, czyli dochodzenie roszczeń z kredytów frankowych (06.04.2022 r.)

Pierwszy z kwietniowych wykładów dotyczący postępowań związanych z kredytami frankowymi prowadzony był przez dwoje wrocławskich mecenasów specjalizujących się w tego rodzaju sprawach – r. pr. Monikę Wojcieszek oraz r. pr. Stefana Zimnego. Prowadzący nie tylko przedstawili aspekty proceduralne i materialnoprawne zagadnień klauzul niedozwolonych oraz znanych praktyce „ teorii salda” oraz „teorii dwóch kondykcji”, ale także zobrazowali jak dotkliwe dla systemu bankowego są (i będą) konsekwencje finansowe związane z różnymi podejściami praktyki do zagadnienia sporów z kredytów frankowych.

Przeczytaj artykuł

Wykład V – Jak chronić dane osobowe? (27.04.2022 r.)

Wykład dotyczący ochrony danych osobowych stanowił okazję do podzielenia się swoimi uwagami na ten temat przez Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu oraz Inspektora ochrony danych osobowych naszej Uczelni. Jak pokazała rozmowa, regulacja RODO sprawia poważny problemy na każdym praktycznie etapie jej stosowania. Wątpliwości pojawiają się począwszy od samej definicji niefortunnie przetłumaczonego zwrotu „przetwarzanie” danych osobowych a skończywszy na odnalezieniu istoty podejścia opartego na ryzyku, zgodnie z którym to sam administrator ma określić sposób ochrony rannych osobowych, kierując się sobie znanymi (lub dopiero poznawanymi) wynikami oceny kontekstu przetwarzania danych osobowych, zasobów oraz możliwości.

Przeczytaj artykuł

Wykład VI – Przebieg sprawy o alimenty (10.05.2022 r.)

Debata na temat postępowania alimentacyjnego pozwoliła na ukazanie szerokiego katalogu sporów mieszczących się w katalogu spraw o alimenty. Rozmówczynie – adw. Marzena Babczyk oraz r. pr. Lucyna Filas trafnie zwróciły przy tym uwagę na znane praktyce problemy dowodowe dotyczące każdorazowego wykazania uniwersalnych przesłanek alimentacji, to jest usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego. Wśród szerokich konkluzji wykładu pojawiała się zaś teza o tym, iż praktyka pokazuje tendencję (bez wątpienia słuszną) do wspierania przez sądy osób uprawnionych do alimentacji (szczególnie małoletnich) na etapie dokonywania ustaleń stanu faktycznego spraw dotyczących ich uprawnień uregulowanych w art. 128 i n. k.r.o.

Przeczytaj artykuł

Wykład VII – Zwolnienie dyscyplinarne (23.05.2022 r.)

Moderator Prorektor dr Marcin Rudnicki na temat zwolnień dyscyplinarnych rozmawiał a SSO Anną Garncarz oraz z r. pr. dr hab. Tomaszem Chłopeckim, prof. WSP. Artykuł 52 k.p., będący centrum prowadzonych rozważań, okazał się krótkim ale niezwykle treściwym źródłem regulującym rzeczone zagadnienie. Rozmówcy doszli do wniosku, że w jego najbardziej znanej części, dotyczącej zwolnienia dyscyplinarnego z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych mieści się szeroka, niejednorodna i złożona kategoria sytuacji. Zalicza się do nich choćby przypadki zwolnień z uwagi na kradzież mienia pracodawcy, nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, czy też stan wykonywania pracy u innego pracodawcy w czasie zwolnienia lekarskiego.

Przeczytaj artykuł

Wykład VIII – Swoboda zabudowy i podatek od nieruchomości (07.06.2022 r.)

Ósmy wykład pierwszej edycji nocnego kursu prawa składał się z dwóch wyodrębnionych, choć bliskich sobie części. W pierwszej z nich dr Paweł Fiktus przedstawił tematykę swobody zabudowy. Prowadzący zwrócił w swoich rozważaniach uwagę między innymi na komplikacje pojawiające w toku procedury w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę wskazując, że jedną z nich jest problem ustalenie kręgu podmiotowego postępowania, szczególnie w kontekście właścicieli nieruchomości sąsiednich. Z kolei doradca podatkowy r. pr. dr Jan Pietrzak omówił zagadnienie podatku od nieruchomości. Ciekawym aspektem debaty okazało się kwalifikowanie do kategorii przedmiotu opodatkowania nietypowych konstrukcji, takich jak latarnie, paczkomaty lub myjnie samochodowe.

Przeczytaj artykuł

Wykład IX – Przebieg postępowania przygotowawczego (07.09.2022 r.)

W czasie przedostatniego wykładu rozważania poprowadzone zostały wokół szczególnej roli prokuratora w postępowaniu. Spostrzeżenia stawiane z punktu widzenia dwóch stron barykady (obrońcy oskarżonego i oskarżyciela publicznego), to jest adw. dr Magdaleny Kornak oraz Prokurator Eweliny Świętalskiej naświetliły problemy, z jakimi przyjdzie zmagać się inicjatorom oraz samym uczestników procedury. Ukazane zostały zagadnienia związane z problematyką ustalenia właściwości, określenia kręgu podmiotowego, przebiegu dochodzenia i śledztwa oraz wreszcie czynności kończących postępowanie przygotowawcze, w tym rzecz jasna głównej z nich, którą jest akt oskarżenia.

Przeczytaj artykuł

Wykład X – Postępowanie przed sądem karnym (20.09.2022 r.)

Ostatnie z wykładów I edycji Nocnego Kursu Prawa stanowił kontynuację tematyki przebiegu postępowania przygotowawczego. Omówione w jego czasie postępowanie przed sądem karnym okazało się procedury nad wyraz mocno obciążającą sąd. Mimo bowiem pewnej sporności interesów oskarżyciela i oskarżonego, okazuje się, że to rolą sądu jest osiągnięcie prawdy obiektywnej w postępowaniu. Tego rodzaju specyfika procedury jest dodatkowo uzupełniona o szereg wymogów formalnych, w tym dotyczących terminu, dotyczących istotnych czynności postępowania. Prowadzące adw. dr Magdalena Kornak oraz Prokurator Ewelina Świętalska ponownie miały okazje ukazać specyfikę regulacji prawa karnego z perspektywy dwóch stron procesu.

Przeczytaj artykuł

 

Projekt „Nocny kurs prawa” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu i dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.