Podsumowanie II edycji Nocnego Kursu Prawa

Młody człowiek podczas nocnego kursu online

Zakończyła się druga edycja Nocnego Kursu Prawa. Popularność projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” przerosła oczekiwania organizatorów.  Każdy z wykładów organizowanych w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu i transmitowanych online zgromadził szerokie grono słuchacze. Spotkania ze specjalistami z wybranych dziedzin prawa dały pole do debaty w zakresie nurtujących społeczeństwo problemów prawnych. Profesjonalizm rozmówców oraz właściwa moderacja rozmów doprowadziły przy tym to niezwykle ciekawych konkluzji.

Wykład I – Konstytucja RP a prawo unijne (12.12.2022 r.)

Drugą edycję Nocnego Kursu Prawa rozpoczęły rozważania dotyczące relacji pomiędzy polską ustawą zasadniczą w prawem unijnym. Debata pokazała, jak aktualnie relacja ta przebiega, w tym jak ma się ona do legislacyjnie popartego twierdzenia o tym, że to Konstytucja stanowi najwyższe prawo w RP. W czasie wykładu zwrócono uwagę na wyraźny problem w delimitacji kompetencji unijnych. Opisano ciekawy przykłady radzenia sobie z powstałymi sprzeczności pomiędzy porządkiem krajowym na jego najwyższym szczeblu a porządkiem unijnym. Wreszcie przedstawiono rozwiązania, które można wdrożyć, aby zapewnić oczekiwaną spójność tych porządków.

Przeczytaj artykuł Konstytucja RP a prawo unijne

Wykład II – Zgoda pacjenta na zabieg medyczny (17.01.2023 r.)

Rozważania dotyczące zgody pacjenta na zabieg medyczny pokazały między innymi, w jaki sposób powinna się odbywać komunikacja na linii lekarz-pacjent.  Debatujący w zakresie tematu zauważyli, że punktem wyjścia dla tychże rozważań jest prawo każdego do samostanowienia. To właśnie jego konsekwencję stanowi spoczywający na lekarzach obowiązek informacyjny. To także z nim – choć pośrednio – wiąże się konieczność uzyskania zgody przedstawiciela lub sądu na interwencję medyczną, w przypadku, gdy sam pacjent takiej zgody nie jest w stanie wyrazić.

Przeczytaj artykuł Zgoda pacjenta na zabieg medyczny

Wykład III – Proces cywilny o błąd w sztuce medycznej (24.01.2023 r.)

Wykład dotyczący procesu cywilnego o błąd w sztuce medycznej dał możliwość ukazania sędziowskiego spojrzenia na omawiane zagadnienie. Zaproszone do debaty specjalistki – sędzia dr Anna Supranowicz oraz sędzia dr Anna Tęcza-Paciorek w niezwykle ciekawy sposób przedstawiły omawiane zagadnienie. Wychodząc od tematyki rodzajów błędów medycznych opisany został przebieg samych postępowań błędów tych dotyczących. W tym zaś zakresie zwrócono uwagę na niezwykłe istotną rolę opinii biegłego. Bez wiedzy specjalistycznej niemożliwa staje się bowiem prawidłowa ocena zdarzenia oraz samej szkody.

Przeczytaj artykuł Proces cywilny o błąd w sztuce medycznej

Wykład IV – Ogłoszenie upadłości konsumenckiej (20.02.2023 r.)

Hasłem przewodnim rozmowy dotyczącej upadłości konsumenckiej stał się „nowy start dla osób zadłużonych”. Rozmówcy – r. pr. Monika Wojcieszek oraz r. pr. Stefan Zimny w jasny sposób przedstawili zagadnienia związane z pierwszym etapem tejże procedury, to jest z ogłoszeniem upadłości. Omówione zagadnienia stricte formalne oraz dotyczące samego przebiegu procesu pozwoliły przy tym na poparcie pierwotnej tezy, z tym jednak zastrzeżeniem, że nowy start będzie dostępny tylko dla tych spośród dłużników, którzy poczynią odpowiednie starania, w tym ujawnią swoją największą tajemnicę – opiszą w pełni posiadane aktywa.

Przeczytaj artykuł Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wykład V – Prawa pracownika. Sposoby rozstrzygania sporów w pracodawcą (14.03.2023 r.)

Na półmetku II edycji Nocnego Kursu Prawa doszło do przedstawienia szerokiego katalogu praw pracownika. Omówiono między innymi prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do jednakowego wynagrodzenia oraz prawo do wypoczynku. W obszarze wniosków dotyczących rozstrzygania sporów z pracodawcą wskazano do pierwszorzędną rolę procedury sądowej przed sądem pracy oraz marginalne znaczenia praktycznie niestosowanej procedury pojednawczej.

Przeczytaj artykuł Prawa pracownika. Sposoby rozstrzygania sporów w pracodawcą

Wykład VI – Proces rozwodowy (28.03.2023 r.)

Proces rozwodowy został omówiony z perspektywy profesjonalnych pełnomocników zajmujących się tego rodzaju sprawami sądowymi. Debatujące Panie Mecenas (r. pr. Lucyna Filas oraz adw. Marzena Babczyk) wraz z moderatorem spotkania (r. pr. dr. Marcinem Rudnickim) omówiły główne zagadnienia proceduralne oraz najważniejsze aspekty materialnoprawne rozwiązania małżeństwa. Zwrócono uwagę, że wyrok rozwodowy powinien kompleksowo regulować sprawy rodziny. Oznacza to, że poza orzeczeniem stwierdzającym rozwiązanie małżeństwa powinno w nim dojść między innymi do uregulowania sytuacji małoletnich dzieci, to jest zagadnień władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów.

Przeczytaj artykuł Proces rozwodowy

Wykład VII – Mobbing w miejscu pracy (18.04.2023 r.)

W czasie kolejnego z wykładów poruszono nad wyraz istotne zagadnienie z obszaru prawa pracy, to jest tematykę mobbingu. Debatujący sędzia Anna Garncarz oraz dr hab. Tomasz Chłopecki, prof. WSP przedstawili przy tym nie tylko regulacje prawne, ale spojrzeli na omawianym problem o wiele szerzej. W czasie rozważań doszło bowiem również do przedstawienia mobbingu w kontekście funkcjonowania społeczeństwa oraz opisu tego zjawiska w odniesieniu do kategoryzacji na grupy zachowań kwalifikujących się jako mobbing.

Przeczytaj artykuł Mobbing w miejscu pracy

Wykład VIII – Opłaty legalizacyjne w prawie budowlanym i podatek od przychodów z budynku (30.05.2023 r.)

W czasie ósmego z wykładów doszło do poruszania tematyki związanej z posiadaniem nieruchomości w kontekście obowiązków wobec administracji architektoniczno-budowlanej oraz wobec organów podatkowych. Analiza tematu opłat legalizacyjnych doprowadziła do zasadniczego wniosku o tym, że choć tego rodzaju „sankcje” pozwalają zalegalizować uprzednią samowolę, to o wiele korzystniejszym rozwiązaniem dla właścicieli jest prawidłowe przebrnięcie przez procedurę pozwoleniową, niż mierzenie się z tematem późniejszego doprowadzenia stanu faktycznego do zgodności z prawem. Z kolei w części debaty dotyczącej podatku od przychodów z budynku doszło do wyrażenia ogólnej wątpliwości w zakresie kwalifikacji tejże daniny, jako mającej charakter dochodowy.

Przeczytaj artykuł Opłaty legalizacyjne w prawie budowlanym i podatek od przychodów z budynku

Wykład IX – Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (15.06.2023 r.)

Spotkanie dotyczące zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa pozwoliło na ukazanie dwóch spojrzeń na zadaną tematykę – spojrzenia adwokata na co dzień zastępującego klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz prokuratora postępowanie to prowadzącego. Szczególnie różne zapatrywania prowadzących dało się zauważyć w zakresie oceny oczekiwanej reakcji organów ściągania na złożone zawiadomienie. Ciekawe okazały się także rozważania dotyczące samego prawnego oraz moralnego obowiązku poinformowania tychże organów o możliwości popełnienia przestępstwa.

Przeczytaj artykuł Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Wykład X – Postępowanie dowodowe w procesie karnym (29.06.2023 r.)

Ostatni z wykładów II edycji Nocnego Kursu Prawa skupił się wokół zagadnień postępowania dowodowego w procesie karnym. Prowadzące adw. dr Magdalena Kornak oraz prokurator Ewelina Świętalska zajęły się kompleksowo wspomnianą tematyką. W szczególności ciekawe okazały się wnioski prowadzących dotyczące zastosowania (a tak właściwie braku zastosowania) w polskim prawie teorii „owoców z zatrutego drzewa”. Prowadzące w sposób praktyczny odniosły się także do poszczególnych środków dowodowych, wskazując na ich realną przydatność w procesie, której nie sposób ocenić wyłącznie w oparciu o samą lekturę przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Przeczytaj artykuł Postępowanie dowodowe w procesie karnym

 


 

Projekt „Nocny kurs prawa” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu i dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.