WSP nawiąże współpracę z nauczycielem akademickim

Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu nawiąże współpracę w charakterze nauczyciela akademickiego z osobą podsiadającą stopień doktora, mającą osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i praktyczne doświadczenie zawodowe.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie na adres mailowy: rektorat@prawowroclaw.edu.pl, następujących dokumentów:

 • CV i list motywacyjnego,
 • skanu dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego,
 • informacji o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i praktycznych
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez WSP danych osobowych do celów prowadzonej rekrutacji (klauzula informacyjna poniżej).

Warunkiem nawiązania współpracy będzie złożenie oświadczenia kandydatki/kandydata, że:

 • nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oczekiwania:

 • motywacja i predyspozycje dydaktyczne w prowadzeniu zajęć,
 • stopień naukowy doktora,
 • dorobek naukowy w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości,
 • praktyczne doświadczenie zawodowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 roku.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć oświadczenie:

,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław (dalej WSP);
 2. W WSP został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Uczelni z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo iod@prawowrocław.edu.pl
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 30 marca 2023 roku.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się pod adresem: rektorat@prawowroclaw.edu.pl

Zobacz ofertę w Akademickiej Bazie Ogloszeń: