5 powodów, dla których warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to coraz popularniejszy wybór wśród absolwentów szkół średnich. To świetna opcja dla wszystkich tych, których pasjonuje temat bezpieczeństwa państwa w różnych wymiarach (międzynarodowym, krajowym czy lokalnym) oraz sposobów jego zapewnienia i utrzymywania. Z racji swojej interdyscyplinarności, to kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach, poszukujących wyzwań w zakresie zapobiegania przestępczości, kryminalistyki, zarządzania kryzysowego czy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Na czym jednak dokładnie skupiają się studia Bezpieczeństwo wewnętrzne i dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co to za kierunek?

Kierunek ten to przede wszystkim wszechstronne podejście do bezpieczeństwa państwa. Aby stać na jego straży, konieczna jest znajomość nie tylko obowiązującego prawa, ale również szeregu zagadnień z zakresu administracji, historii, penitencjarystyki, wojskowości czy nawet psychologii. Z tego powodu, na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studenci kształcić będą się w zakresie właściwego zabezpieczania imprez masowych, ale również zapobiegania i reagowania na wszelkie objawy przestępczości indywidualnej oraz zorganizowanej, również w zakresie praktycznych zajęć z technik interwencji. Duży nacisk kładzie się także na teorię przestępstw, czyli kryminologię wraz z metodami działania sprawców, zachowaniem na miejscu zdarzenia, ustalaniem motywów popełniania czynów czy tworzeniem profilu psychologicznego sprawcy. Co więcej, dzięki praktycznemu wymiarowi nauczania, studenci poznają sposoby realizacji czynności kryminalistycznych wraz zasadami procesowo-wykrywczymi. Wszystkie te czynniki sprawiają, że kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne kształci specjalistów, zdolnych do dokładnej oceny i analizy zjawisk przestępczych. 

5 powodów, dla których warto studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne

Swoją rosnącą popularność Bezpieczeństwo wewnętrzne zawdzięcza fachowemu i praktycznemu podejściu do zagadnień z wielu dziedzin. Obejmując zarówno prawo i administrację oraz elementy politologii wraz z psychologią w kryminalistyce, to kierunek oferujący absolwentom szeroki wachlarz możliwości.

Przedstawiamy 5 powodów dlaczego studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

  1. Studenci specjalności takich jak Kryminologia i kryminalistyka, zyskują szansę na zdobycie unikatowej specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych od ekspertów pełniących przez wiele lat służbę w Policji. Poznają m.in. sposoby zabezpieczania śladów, odtworzenia przebiegu zdarzenia, profilowania sprawcy, a także różne dziedziny kryminologii – na przykład suicydologię (naukę o samobójstwach) czy wiktymologię (naukę o ofiarach przestępstw).
  2. Tym, co obecnie wpływa na coraz większe zainteresowanie Bezpieczeństwem wewnętrznym jest nowoczesne podejście do zmieniającego się świata, czego odzwierciedlenie znajdziemy w specjalności takiej jak Cyberbezpieczeństwo. Znaczenie kształcenia w kierunku zapobiegania cyberprzestępczości rośnie wraz z ciągłym postępem technologicznym. Sformowanie w Policji służby ds. zwalczania cyberprzestępczości oraz powołanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni daje możliwości połączenia w przyszłości wiedzy nabytej na studiach ze służbą w formacjach mundurowych.
  3. Obecnie w większości firm czy instytucji kluczowe jest bezpieczeństwo danych i informacji cyfrowych. Z tego też powodu na rynku pracy znacznie częściej poszukiwani są eksperci w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa i ochrony przedsiębiorstwa.
  4. Bezpieczeństwo wewnętrzne należy do nauk społecznych, które swoje odzwierciedlenie znajdują w wielu sektorach życia codziennego. Ukończenie tego kierunku umożliwia więc późniejsze zatrudnienie w wielu formacjach mundurowych, instytucjach państwowych, samorządowych, ale i firmach prywatnych.
  5. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, umożliwiają zdobycie umiejętności w zakresie postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy bezpośredniego zagrożenia państwa. Umiejętności absolwentów okażą się więc niezwykle cenne nie tylko w Policji, ale także w instytucjach takich jak Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna Służba Ochrony Państwa czy służby specjalne, np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne? 

Wybierając uczelnię z kierunkiem Bezpieczeństwo wewnętrzne, należy zweryfikować zarówno jakość nauczania teoretycznego, jak i podejście do praktycznego wymiaru kształcenia. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu traktuje obydwa zagadnienia priorytetowo. Studenci uczą się od doświadczonych ekspertów oraz pasjonatów, do których należą  funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych, biegli sądowi czy też eksperci z różnych dziedzin prawa. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu pomoże przyszłemu absolwentowi w przygotowaniu przed rozpoczęciem kariery zawodowej. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami z sektora bezpieczeństwa, studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty staży i praktyk – wraz ze wsparciem w postaci doradztwa zawodowego. Do dodatkowych atrybutów uczelni należą spotkania z doświadczonymi specjalistami i praktykami. Studenci mają szansę na spotkanie z przewodnikiem psa służbowego, kontrterrorystą, weteranem misji zagranicznych, profilerem, grafologiem, rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji, negocjatorem policyjnym, specjalistą przestępczości stadionowej, przedstawicielem Centralnego Biura Śledczego Policji czy naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. Studenci mogą swobodnie rozwijać się także poza programowymi zajęciami, dołączając do jednego z kół naukowych, czy organizacji studenckich. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu oferuje studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, które realizowane są w ramach trzech specjalnościach Cyberbezpieczeństwo, Kryminologia oraz Zarządzanie kryzysowe


Cyberbezpieczeństwo kładzie nacisk przede wszystkim na zagrożenia cyfrowe. Absolwenci będą w stanie rozpoznawać i zapobiegać przestępczości, dokonywanej z użyciem systemów teleinformatycznych. Nauczą się też prowadzić analizę śledczą informacji w cyberprzestrzeni czy zabezpieczać sprzęt elektroniczny do badań przez biegłych informatyków. W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo systemów komputerowych to kluczowa kwestia nie tylko dla sieci firmowych czy wewnętrznych, ale także dla bezpieczeństwa całego kraju. Dlatego właśnie Cyberbezpieczeństwo uczy na przykład tajników wykrywania cyber włamań oraz informatyki śledczej.

 

Kryminologia i kryminalistyka to specjalność dla wszystkich pasjonatów zagadek kryminalnych i czynności kryminalistycznych prowadzonych na miejscach zbrodni. Studenci poznają tu w praktyce metody funkcjonowania organów dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, dokumentowania czynności przez Policję. W pracowni kryminalistycznej uczą się zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, korzystania z takich narzędzi, jak lupka daktyloskopijna oraz pędzle i proszki ferromagnetyczne. Sprawdzeniem wiedzy praktycznej są zajęcia z przygotowywania dokumentacji procesowej
i  symulacje rozpraw sądowych, w których studenci wcielają się w rolę adwokatów, prokuratorów i sędziów.


Zarządzanie Kryzysowe to studia, kształcące specjalistów od zagrożeń, destabilizujących system państwa. Sytuacje kryzysowe dzieli się na niemilitarne i militarne. Kryzysy niemilitarne mogą wynikać z działania sił natury lub być spowodowane przez człowieka. Zwykle powodują zagrożenia dla dużej liczby osób i na znacznym obszarze. Jako przykład należy podać klęski żywiołowe,  katastrofy budowlane, awarie instalacji przemysłowych czy skażenia. W każdym z przedstawionych przypadków, państwo potrzebuje ekspertów, zdolnych sprostać wyzwaniom organizacyjnym, logistycznym i ratowniczym. Specjalność Zarządzanie kryzysowe w Wyższej Szkole Prawa pomoże zdobyć umiejętności w zakresie analizy zagrożeń, sporządzania planów reagowania, prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych, czy rekonstrukcji zniszczonej  infrastruktury oraz wznowienia funkcjonowania obiektów publicznych.

Co po studiach?

Każda ze specjalności studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne gwarantuje interesujące możliwości zawodowe. Absolwent Kryminologii i kryminalistyki Wyższej Szkoły Prawa będzie mógł znaleźć zatrudnienie w szeregach służb mundurowych: policyjnych, wojskowych, penitencjarnych czy celno-skarbowych. Jego CV okaże się też atrakcyjne dla prywatnych firm detektywistycznych czy ochroniarskich. Specjalność Cyberbezpieczeństwo pozwoli na zatrudnienie w sektorze informatycznym, jak i w wielu korporacjach oraz przedsiębiorstwach np. na stanowisku administratora bezpieczeństwa danych. Absolwenci Zarządzania kryzysowego natomiast będą mogli szukać pracy m.in. w Wydziałach i Centrach Zarządzania Kryzysowego, jak i w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Dla absolwentów wszystkich specjalności otworem będą stały drzwi wielu struktur administracji państwowej,  samorządowej oraz wszelkich organów ds. bezpieczeństwa publicznego. 

Poznaj możliwości wszystkich specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.