W dniu 10 września 2019 roku Rektor Wyższej Szkoły Prawa prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic podpisała Porozumienie z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Leszkiem Korczakiem.

Okręgowa Izba Radców Prawnych jest obok Krajowej Izby Radców Prawnych podstawową jednostką organizacyjną działającego w Polsce Samorządu radców prawnych. W jej skład wchodzą radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu, wyznaczonego uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się m. in. do współpracy w zakresie wzbogacania wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności zarówno w zawodzie radcy prawnego, jak i wykładowcy nauk prawnych. Izba w ramach swoich kompetencji zobowiązała się do wspierania uczelni w procesie kształcenia na studiach prawniczych o profilu praktycznym, a zwłaszcza w procesie organizowania obowiązkowych praktyk dla jej studentów. Uczelnia natomiast zobligowała się do oferowania członkom Izby form szkoleń wspierających ich samokształcenie i doskonalenie zawodowe, poprzez organizowanie warsztatów, seminariów, kursów, studiów podyplomowych, o profilu zgodnym z kompetencjami zawodowymi radców prawnych.