Bezpłatny projekt dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” rozpoczęła realizację projektu pn. „GraduatON”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

  1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
  2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
  3. Atrakcyjne warsztaty
  4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
  5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
  7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
– profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
– wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
– materiałów szkoleniowych;
– wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
– zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
– dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Więcej informacji o projekcie dostępne na stronie: https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie