Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora  może otrzymywać student,który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium może otrzymać student, który w danym roku akademickim rozliczył poprzedni rok akademicki  do końca sesji poprawkowej danego roku  lub zrealizował ustalony program studiów w ramach programu Erasmus.

Wniosek o stypendium Rektora może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

–   uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,2) oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku,

–   uzyskał średnią ocen za cały rok nie niższą niż 4,0 i posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe,

–   posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora może wnioskować student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.


Wnioski o przyznanie stypendium Rektora  na rok akademicki 2020/2021 składane będą za pośrednictwem USOSweb

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl