Stypendium MNiSW

Stypendium MNiSW

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 15.000zł.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Składanie wniosku

Po złożeniu wniosku przez studenta dziekan potwierdza jego osiągnięcia naukowe a Rektor uczelni przekazuje wniosek ministrowi do 15 października.
Do wniosków przedstawianych ministrowi nie dołącza się żadnych załączników dokumentujących osiągnięcia naukowe i aktywność naukową lub osiągnięcia sportowe. Przedstawione przez studentów zaświadczenia, opinie i inne dokumenty pozostają w teczce akt osobowych studenta.

Studenci składają wniosek do 10 października w Dziekanacie.