2 lipca w Wyższej Szkole Prawa odbyło się bardzo ważne wydarzenie – posiedzenie Rady Liderów. Uczestniczyli w nich przedstawiciele pracodawców z branży prawniczej (np. sądownictwo i prokuratura, administracja rządowa i samorządowa, sektor prywatny) i z sektora bezpieczeństwa wewnętrznego (np. policja, wojsko, straż miejska, zarządzanie kryzysowe). Uczelnię reprezentował samorząd studencki, wykładowcy, Akademickie Biuro Karier oraz Rektor Uczelni wraz z Prorektorami.

Rada Liderów w Wyższej Szkole Prawa jest organem doradczym dla Władz Uczelni, powołanym w celu oceny prawidłowości realizowanych programów studiów w kontekście pozyskiwania informacji o wymaganiach stawianych przez pracodawców, absolwentom kierunków prowadzonych przez Uczelnię.

Do zadań Rady należy przede wszystkim doradztwo w zakresie tworzenia programów studiów i organizacji praktyk dla studentów WSP. Ponadto jest to przestrzeń dla pracodawców, by określili zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród naszych absolwentów, a także dla wypracowania wspólnych mechanizmów służących do nawiązywania współpracy pomiędzy pracodawcami.