Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Wyższą Szkołę Prawa

Wyższa Szkoła Prawa (WSP) informuje o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych, a także o prawach, jakie Pani/Panu przysługują na podstawie przepisów RODO jako osobom fizycznych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w specyficznych okolicznościach, WSP informuje o zasadach przetwarzania danych podczas ich pozyskiwania.

 

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Prawa, 1. ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe i na jakich podstawach prawnych?

Pani/Pana dane osobowe, podane podczas kontaktu z WSP przetwarzamy najczęściej w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę wyraża Pani/Pan poprzez działanie, np. napisanie i wysłanie do nas dowolnego pytania i podania swojego adresu e-mail.

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych zawartych w zapytaniu, może być wycofana w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego przed wycofaniem zgody.

W przypadku zapytań innego rodzaju, np. związanych z rekrutacją, zatrudnieniem, studiami – cel i podstawa przetwarzania wynikają z przepisów prawa (np. prawa pracy, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

WSP nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zapewniającym obsługę Uczelni, np. w zakresie dostawy usług informatycznych.

Czy profilujemy Pani/Pana dane?

WSP nie profiluje Pani/Pana danych osobowych, ani też nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas uzależniony od celu przetwarzania; w przypadku zapytania związanego z RODO, dane przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku innych zapytań, dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, w każdym przypadku do momentu wycofania zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli przetwarzamy dane podane przez Panią/Pana w przesłanym zapytaniu, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych w ramach realizacji naszych zadań ustawowych, nie wszystkie wynikające z RODO prawa będą podlegały realizacji; przykładowo; w przypadku przetwarzania danych na podstawie obowiązku prawnego wskazanego w przepisach (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawo do usunięcia danych nie będzie realizowane z uwagi na konieczność przechowywania danych przez czas wskazany w przepisach.

O konkretnym zestawie praw przysługujących Pani/Panu w danej sytuacji, informujemy w klauzuli informacyjnej przekazywanej podczas pozyskiwania danych.

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.