Zapomogi

Zapomogi

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową,  charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny trudnej sytuacjo życiowej uznaje się w szczególności:

–   poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,

–   ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,

–   zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,

–   nagłą utratę lub nagłe dotkliwe zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta.

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia  uzasadniającą przyznanie zapomogi.

Zapomogę można otrzymać maksymalnie jeden raz w semestrze.

Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz.

W roku akademickim 2020/2021 do uzyskania zapomogi konieczne będzie wypełnienie oświadczenie o dochodach za poprzedni rok.


Od roku akademickiego 2020/2021 złożenie wniosku o przyznanie zapomogi obywać się będzie za pomocą USOSweb, w tym celu należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl