Publikacje

Publikacje

2013

Stefaniak A., Jaś – Nowopolska M., Legal and administrative aspects of energy investments on the example of wind farms in Poland, Polish Yearbook of Environmental Law 2013,  s. 53-75.

Stefaniak A., Konferencja naukowaDziecko wobec mediacji” Wrocław, 13 maja 2013 r., Państwo prawne 2013, Nr 1 (3), s. 194-198.

Stefaniak A., Zabójstwo w afekcie na podstawie przemówienia podczas Konkursu Krasomówczego, www.studentprawa.pl

 

2014

Stanisławska M., Nota bibliograficzna „Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim  procesie karnym – wybrane zagadnienia”,  Państwo Prawne 2014, nr 1(4), rok wyd. IV

 

2015

Falenta P., Jankowska I., Problemy audytu wewnętrznego w zarządzaniu w sektorze publicznym, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 31 (1) 2015, Wałbrzych 2015

Falenta P., Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych – wybrane problemy z uwzględnieniem orzecznictwa na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej, [w:] D. Gil (red.), Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2015

Jagielski P., Rybak E., ,,Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’, www.edukacjaprawnicza.pl, 2015 r.

 

2016

Falenta P., Dowody elektroniczne w procesie karnym – założenia i kierunki zmian (w:) Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane,  red. J. Żylińska i M. Filipowska-Tuthill, Wrocław 2016

Falenta P., Jankowska – Prochot I., Karnoprawne aspekty przestępstwa fałszerstwa intelektualnego, Journal of Modern Science, Tom 1/28/2016, Józefów 2016.

Falenta P., Przestępstwo korupcji – uwarunkowania karnoprawne i społeczne, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Nr 37 (1) 2016, Wałbrzych 2015

Falenta P., Rola i współpraca z biegłym z zakresu badania dokumentów – próba oceny projektu nowej ustawy o biegłych (w:) Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane,  red. J. Żylińska i M. Filipowska-Tuthill, Wrocław 2016

Falenta P., Zamówienia publiczne a opinia biegłego – doświadczenia praktyczne (w:)

Jagielski P., Droga przez nieznane – analiza art. 393 oraz art. 167 w świetle nowelizacji k.p.k. z dnia 1 lipca 2015 r., (w:) Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane,  red. J. Żylińska i M. Filipowska-Tuthill, Wrocław 2016

Szpich A., Nowa rola sędziego w postępowaniu dowodowym (w:) Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane,  red. J. Żylińska i M. Filipowska-Tuthill, Wrocław 2016