Praktyki zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki studenckie w Wyższej Szkole Prawa są częścią programu studiów. W ten sposób studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy o zagadnienia praktyczne. Dodatkowo zapoznają się z przyszłą pracą zawodową oraz z potrzebami i wymaganiami stawianymi przez pracodawcę. Praktyki pozwalają również zdobyć doświadczenie zawodowe i rozwinąć umiejętności praktyczne.

 WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH PRAWO

i

VI semestr praktyka administracyjna – 240 godzin dydaktycznych

VII semestr praktyka cywilistyczna – 240 godzin dydaktycznych

VIII semestr praktyka karnistyczna  – 240 godzin dydaktycznych

IX semestr praktyka gospodarcza – 240 godzin dydaktycznych

Łącznie w całym toku studiów 960 godzin dydaktycznych (720 godzin zegarowych)

 WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

i

III semestr praktyka zawodowa 1 – 240 h dydaktycznych

IV semestr praktyka zawodowa 2 – 240 h dydaktycznych

V semestr praktyka zawodowa 3 – 240 h dydaktycznych

VI semestr praktyka zawodowa 4 – 240 h dydaktycznych

Łącznie w całym toku studiów 960 h dydaktycznych (720 godzin zegarowych)

 RODZAJE PRAKTYK ZAWODOWYCH

PRAWO

Praktyka administracyjna w administracji publicznej – realizowana jest przez studentów w instytucjach administracji publicznej takich jak m.in. urzędy: wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie, skarbowe, celne; sądy administracyjne; starostwa powiatowe.

Praktyka administracyjna w przedsiębiorstwie – realizowana jest przez studentów w przedsiębiorstwach.

Praktyka karnistyczna – realizowana jest przez studentów w organach ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, takich jak m.in. policja, prokuratura, wydziały karne sądów rejonowych i okręgowych, kancelarie adwokackie.  Dzięki realizacji praktyk karnistycznych studenci są przygotowani do podjęcia pracy w strukturach policji, jak również do brania udziału w egzaminach konkursowych na aplikacje.

Praktyka cywilistyczna – realizowana jest w kancelariach adwokackich, kancelariach komorniczych, wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych. W trakcie trwania praktyki cywilistycznej odbywanej w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych studenci uczestniczą w rozprawach i posiedzeniach sądu (zarówno w charakterze obserwatora, jak i protokolanta), mają możliwość zapoznania się z wewnętrznym funkcjonowaniem sądu, jak również ze specyfiką pracy sędziego.

Praktyka gospodarcza – realizowana w szczególności w podmiotach  i instytucjach sfery gospodarczej takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, stowarzyszenia, organizacje pracowników, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, instytucje administracji gospodarczej w sektorze publicznym i prywatnym.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Praktyka zawodowa – ma na celu zapoznanie studentów z zastosowaniem praktycznym procedur, realizacją procesu podejmowania decyzji. Studenci zdobytą wiedzę teoretyczną mają okazję wykorzystać w praktyce poprzez uczestniczenie w bieżących pracach instytucji, zaznajamiając się nie tylko z procedurami wewnętrznymi, ale także zagadnieniami z zakresu etyki zawodowej. Celem praktyki  jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń z zakresu specjalności studiów, czemu służyć ma zapoznanie studentów ze specyfiką placówek, których profil działania odpowiada zakresowi specjalności kierunku oraz zasadami ich funkcjonowania. Student w trakcie praktyki nabywa wiedzę o warsztacie pracy na określonych stanowiskach.

 MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

i

1. Skierowanie z Uczelni

 • oferta miejsc praktyk przygotowana przez Uczelnię,
 • praktyki uczelniane odbywają się w ciągu wakacji (od 1 lipca do 30 września),
 • czas trwania: do wyboru 1 miesiąc, 2 miesiące lub 3 miesiące,
 • terminy i godziny praktyki wyznacza instytucja przyjmująca.

2. Zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki

 • praca w instytucji/na stanowisku niezwiązanym z kierunkiem może być zaliczona jako praktyka ogólna,
 • praca w instytucji/na stanowisku związanym z kierunkiem może być zaliczona jako praktyka specjalnościowa,
 • Uczelnia uznaje pracę zawodową wykonywaną obecnie lub w trakcie realizacji studiów w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu pod warunkiem przepracowania wymaganej ilości godzin.

3. Zaliczenie odbytej do 2 lat wstecz praktyki lub stażu (w tym stażu realizowanego w WSP)

 • praktyka/staż w instytucji niezwiązanej z kierunkiem mogą być zaliczone jako praktyka ogólna,
 • praktyka/staż w instytucji związanej z kierunkiem mogą być zaliczone jako praktyka specjalnościowa.

4. Samodzielne znalezienie miejsca praktyki

 • formuła dogodna dla osób mieszkających poza Wrocławiem,
 • możesz odbywać praktykę w swoim miejscu zamieszkania,
 • dowolne ustalenie terminu, dni i godzin.